bg mobile

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Liên kết Bitcasino

Định nghĩa

 • Đơn vị liên kết: Một pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân đã đăng ký và được Bitcasino.io chấp nhận là đơn vị liên kết của chương trình liên kết theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • Tài khoản liên kết: là giao diện theo dõi và báo cáo kỹ thuật được thiết lập để đơn vị liên kết sử dụng theo dõi hiệu suất, truy cập tài liệu tiếp thị, truy cập báo cáo tài chính và định cấu hình chi tiết thanh toán.
 • Mạng liên kết: Hoạt động như một trung gian giữa các nhà xuất bản và các chương trình liên kết của người bán.
 • Chương trình liên kết: Chương trình liên kết do Bitcasino.io điều hành và là chủ đề của Thỏa thuận này.
 • Trang web của Đơn vị liên kết: một trang web thuộc sở hữu của Đơn vị liên kết gửi lưu lượng truy cập đến Bitcasino.io.
 • Thỏa thuận: Hợp đồng và các phụ lục của nó giữa Công ty và Đơn vị liên kết phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Đơn vị liên kết.
 • “Công ty: có nghĩa là Moon Technologies B.V.
 • Nội dung: tài liệu do Công ty cung cấp cho các mục đích của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết văn bản (bao gồm cả các liên kết đến đơn vị liên kết phụ), biểu ngữ và các tài liệu quảng cáo chung khác.
 • FTD (người nạp tiền lần đầu): Đăng ký và nạp tiền thành công Tài khoản người chơi mới tại Bitcasino.io từ liên kết theo dõi đơn vị liên kết.
 • Điều khoản và điều kiện chung: Các điều khoản và điều kiện chung của Bitcasino.io
 • [1] Một khách hàng được coi là ‘high-roller’ hay người đặt cược cao cho mục đích của phần này nếu khách hàng tạo ra thu nhập ròng âm từ 10.000 đô la trở lên trong một tháng nhất định. Nếu công ty liên kết âm 2.000 đô la trở lên trong tháng đó, con số cao chính sách quy định bên dưới sẽ được áp dụng.
  • Doanh thu thuần âm do con High-Roller tạo ra sẽ được chuyển tiếp và bù trừ với doanh thu thuần trong tương lai do High-Roller đó tạo ra.
  • Số dư âm chuyển tiếp không được bù trừ vào thu nhập ròng của các khách hàng khác.
  • Số dư âm được chuyển sang không được lớn hơn tổng doanh thu thuần âm của các tài khoản liên kết trong tháng.
  • Số dư âm của High-Roller sẽ được giảm đi bởi Doanh thu thuần dương trong tương lai mà chúng tạo ra trong những tháng tiếp theo.
  • Số dư âm sẽ không được tăng lên bởi Doanh thu thuần âm trong tương lai trừ khi Người đặt cược cao High-Roller đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện trong những tháng tiếp theo.
 • Đơn vị liên kết chính: Đơn vị liên kết được phê duyệt có thể hoạt động như một đơn vị liên kết chính, người này tuyển dụng các đối tác liên kết mới cho Chương trình liên kết Bitcasino.io bằng cách sử dụng liên kết Đơn vị liên kết chính từ tài khoản đơn vị liên kết.
 • Doanh thu trò chơi thuần: Tổng doanh thu trò chơi hàng tháng sau khi trừ đi các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao dịch tài chính, tiền thưởng, phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết, thuế trò chơi, chi phí nhà cung cấp trò chơi và khoản bồi hoàn.
 • Khách hàng mới: Khách hàng của Bitcasino.io chưa có tài khoản trò chơi và truy cập Bitcasino.io qua Liên kết theo dõi do Bitcasino.io cung cấp và là người đăng ký tài khoản của họ một cách hợp lệ.
 • Người chơi bằng tiền thật: Khách hàng mới đã thực hiện chuyển khoản tiền thật ít nhất tương đương với số tiền gửi tối thiểu vào tài khoản người chơi của họ và đặt cược ít nhất một lần bằng tiền thật trên Bitcasino.io
 • Đơn vị liên kết phụ: bất kỳ pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân nào, sau khi được Đơn vị liên kết chính giới thiệu đến Chương trình thông qua liên kết theo dõi đơn vị liên kết phụ, sẽ tham gia vào thỏa thuận này. Đơn vị liên kết chính được giới thiệu kiếm tiền hoa hồng từ những người chơi của đơn vị liên kết phụ.
 • Liên kết theo dõi: Một liên kết duy nhất được tạo trong tài khoản đơn vị liên kết cho từng đơn vị liên kết và chi tiết hóa trên cơ sở chiến dịch, để theo dõi và ghi lại Khách hàng mới mà đơn vị liên kết đã mang đến Bitcasino.io
 • Tài khoản người chơi: Đơn vị liên kết phải tạo Tài khoản người chơi tại Bitcasino.io mà họ quảng bá và gửi tên người dùng vào tài khoản liên kết của họ để nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào.
 • Chính sách bảo mật: Các chính sách bảo mật của Bitcasino.io.

Tài liệu này (Thỏa thuận liên kết hoặc Thỏa thuận) đưa ra các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa:

Moon Technologies B.V. (sau đây gọi là Công ty hoặc Bitcasino.io), một công ty được đăng ký hợp lệ theo luật của Curacao

cá nhân hay công ty nêu trên biểu mẫu đăng ký có liên quan (sau đây gọi là “Đơn vị liên kết”), cho phép Đơn vị liên kết tham gia và trở thành thành viên (nếu đơn đăng ký của Đơn vị liên kết thành công) của Chương trình liên kết Bitcasino.io (“Chương trình”).

Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Liên kết Bitcasino.io và nhấp vào Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện “trong biểu mẫu đăng ký, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong trang Bitcasino.io.

Cơ cấu hoa hồng được phác thảo cho Bitcaino.io được nêu trong Phụ lục A của Thỏa thuận này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của nó. Bạn đồng ý với:

1. Tham gia vào Chương trình liên kết

2. Sử dụng các trang web Bitcasino.io hoặc các công cụ tiếp thị.

3. Điều kiện là việc chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng Cộng tác viên nào từ trang web Bitcasino.io xác nhận sự chấp nhận không thể hủy ngang của bạn đối với Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào trong đó.

4. không cho phép nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực pháp lý nào cấm cờ bạc hoặc quảng cáo cho chúng.

Do đó, bạn sẽ có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các điều khoản của Bitcasino.io cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Chung và Chính sách Quyền riêng tư của Bitcasino.io, cũng như với bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn nào khác được đưa ra từ Thoả thuận giữa Công ty và bạn có hiệu lực vào ngày đơn đăng ký Chương trình liên kết được chúng tôi chấp thuận.

1. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH CHUNG

1.1. Đơn vị liên kết duy trì và vận hành một hoặc nhiều trang web trên internet (gọi chung là Trang web liên kết), hoặc giới thiệu khách hàng tiềm năng cho chúng tôi thông qua các kênh khác.

1.2. Thỏa thuận này điều chỉnh các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc quảng cáo Bitcasino.io của Đơn vị liên kết, theo đó Đơn vị liên kết sẽ được trả hoa hồng như được định nghĩa trong Thỏa thuận này tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được gửi đến Bitcasino.io và các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.3. Định nghĩa của thuật ngữ Doanh thu trò chơi trực tuyến được cung cấp ở trên trong phần định nghĩa. Trong trường hợp chúng tôi giới thiệu một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm khác trong tương lai, Công ty có quyền sử dụng định nghĩa riêng cho thuật ngữ Doanh thu trò chơi trực tuyến cho mỗi sản phẩm.

2. CHẤP NHẬN MỘT ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

2.1. Công ty có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký Chương trình liên kết nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình

3. ĐIỀU KIỆN ĐÁNH GIÁ

3.1. Đơn vị liên kết đảm bảo rằng anh ấy hay cô ấy:

a) Đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán hiện hành để đồng ý và tham gia Thỏa thuận.

b) Có thẩm quyền và được ủy quyền hợp lệ để ký kết các Thỏa thuận ràng buộc.

c) Là chủ sở hữu của tất cả các quyền, giấy phép và giấy phép tiếp thị, quảng bá và quảng cáo Bitcasino.io theo các quy định của Thỏa thuận.

d) Sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, luật và quy định hiện hành liên quan đến việc quảng cáo Bitcasino.io

e) Hoàn toàn hiểu và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

4.1. Công ty sẽ cung cấp cho Đơn vị liên kết tất cả thông tin cần thiết và tài liệu tiếp thị để triển khai Liên kết theo dõi khi Công ty thấy phù hợp và cần thiết.

4.2. Công ty sẽ chỉ định một mã nhận dạng theo dõi duy nhất cho tất cả các khách hàng do Đơn vị liên kết giới thiệu. Công ty sẽ tính Doanh thu trò chơi thuần được tạo ra thông qua các liên kết theo dõi, ghi lại Doanh thu trò chơi trực tuyến và tổng số tiền hoa hồng của Đơn vị liên kết kiếm được thông qua liên kết , cung cấp cho Cộng tác viên thống kê hoa hồng và xử lý tất cả các dịch vụ khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

4.3. Công ty sẽ thanh toán cho đơn vị liên kết số tiền đến hạn tùy thuộc vào chương trình hoa hồng được chỉ định cho đơn vị liên kết dựa trên lưu lượng truy cập do đơn vị liên kết tạo ra theo các điều khoản của Thỏa thuận.

4.4. Công ty có quyền đóng băng hoặc đóng (các) Tài khoản Liên kết. Ngoài bất kỳ quyền nào khác mà Công ty có thể được hưởng theo Thỏa thuận này, Công ty có quyền:

a) trong trường hợp có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng đơn vị liên kết vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận, (các) Tài khoản của đơn vị liên kết có thể bị khóa và các khoản thanh toán có thể bị phong tỏa trong thời gian điều tra. Nếu cuộc điều tra chứng minh có vi phạm Thỏa thuận đã diễn ra, Công ty có quyền giữ lại hoa hồng của đơn vị liên kết;

b) đóng bất kỳ (các) tài khoản của đơn vị liên kết nếu theo ý kiến riêng của Công ty, điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích của trang web của Công ty hoặc của Công ty. Nếu đơn vị liên kết vi phạm Ngoài việc đóng (các) tài khoản của Cộng tác viên, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo luật để bảo vệ quyền lợi của mình;

c) chấm dứt Thỏa thuận đối với (các) tài khoản Đơn vị liên kết trong đó đơn vị liên kết đe dọa nhân viên Partner.io gây tổn hại về thể chất. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc thiệt hại cuối cùng gây ra cho đơn vị liên kết.

d) Công ty có quyền bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ đối với Cộng tác viên hoặc tài khoản của người chơi trên Bitcasino.io

trong trường hợp Công ty nghi ngờ Cộng tác viên vi phạm các quy tắc trên trang web Cộng tác viên.

5. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

5.1. Đơn vị liên kết đảm bảo:

a) Cố gắng hết sức tích cực và hiệu quả để quảng cáo, tiếp thị và quảng bá Bitcasino.io rộng rãi nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên và tuân thủ các nguyên tắc của Công ty vì chúng có thể được đưa ra theo thời gian thời gian hoặc được xuất bản trực tuyến.

b) Tiếp thị và giới thiệu những người chơi tiềm năng đến Bitcasino.io bằng chi phí và chi phí của riêng mình. đơn vị liên kết sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của mình. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Đơn vị liên kết phải chuyên nghiệp, phù hợp và hợp pháp theo luật hiện hành và phải phù hợp với Thỏa thuận.

c) Chỉ được sử dụng liên kết theo dõi hoặc mã thưởng [2] [KD3] được cung cấp trong phạm vi của Chương trình liên kết, nếu không, Công ty sẽ không có bất kỳ đảm bảo nào cho việc đăng ký và hạch toán bán hàng phù hợp. Ngoài ra, không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ liên kết hoặc tài liệu tiếp thị nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

d) Chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web đơn vị liên kết của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web đơn vị liên kết của mình.

e) Rằng nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào bôi nhọ, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa tài liệu khiêu dâm, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc đồ họa bạo lực.

f) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm vào bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc.

g) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực pháp lý nào mà cờ bạc và quảng cáo của chúng là bất hợp pháp.

h) Rằng nó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập vào Bitcasino.io bởi hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn ở:

I. Gửi thư rác.

II. Thẻ meta không chính xác.

III. Đăng ký với tư cách là người chơi hoặc nạp tiền trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ Tài khoản Liên kết nào thông qua (các) trình theo dõi của họ để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ hoặc sử dụng người thân, bạn bè, nhân viên hoặc các bên thứ ba khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác để tăng một cách giả tạo hoa hồng phải trả hoặc để lừa dối Công ty. Vi phạm quy định này sẽ được coi là gian lận.

i) Rằng nó sẽ không trình bày trang web đơn vị liên kết của mình theo cách mà nó có thể gây ra bất kỳ nguy cơ nhầm lẫn nào với Công ty và hoặc truyền đạt ấn tượng rằng Trang web liên kết của bên ký kết có nguồn gốc một phần hoặc toàn bộ với Công ty. Điều này áp dụng cho bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube, Discord hoặc bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào trong tương lai.

j) Không ảnh hưởng đến tài liệu tiếp thị có thể được Công ty chuyển tiếp hoặc được cung cấp trực tuyến thông qua Chương trình liên kết, đơn vị liên kết không được sử dụng Bitcasino.io hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác được trao cho Công ty trừ khi Công ty đồng ý sử dụng như vậy bằng văn bản.

k) Rằng sẽ không mua bất kỳ tên miền nào bao gồm bất kỳ tên, từ và cụm từ nào đang hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Bitcasino.io hoặc đặt giá thầu trên bất kỳ từ khóa hoặc cụm từ khóa nào bao gồm, bất kỳ tên, từ và cụm từ nào hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Bitcasino.io ở bất kỳ định dạng nào trong bất kỳ công cụ tìm kiếm trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).

l) Không có chương trình Rakeback, Cashback, Ưu đãi, hoặc tiền thưởng nào được thực hiện cho khách hàng mà không có sự đồng ý trước.

[4][KD5] 6. LIÊN KẾT PHỤ

6.1 Đơn vị liên kết phụ là đơn vị liên kết được bạn giới thiệu đến Công ty, người có cùng các điều kiện đủ điều kiện với tư cách là đơn vị liên kết. Tất cả các đơn vị liên kết phụ như vậy sẽ được liên kết với tài khoản đơn vị liên kết của bạn (và bạn sẽ được coi là đơn vị liên kết chính) miễn là (các) đơn vị liên kết phụ đăng ký bằng một trong các liên kết giới thiệu đơn vị liên kết phụ của bạn. Để trở thành Liên kết chính, Liên kết phải gửi yêu cầu và được Công ty chấp thuận, một liên kết giới thiệu sau đó sẽ được cung cấp cho Liên kết chính.

6.2 Để trở thành đơn vị liên kết phụ, đơn vị liên kết phụ phải được đăng ký bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu của đơn vị liên kết phụ do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo việc đăng ký của đơn vị liên kết phụ hoàn thành đúng cách. Do không hoàn thành bất kỳ bước nào một cách chính xác, đơn vị liên kết phụ có thể không được liên kết với bạn.

6.3 Bạn sẽ kiếm được 5% hoa hồng của đơn vị liên kết phụ được tạo ra bởi mỗi đơn vị liên kết phụ mà bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ khoản phí hoa hồng nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp tiêu cực được chuyển giao bởi một đơn vị liên kết phụ, đơn vị liên kết chính cũng sẽ kế thừa phần chuyển tiếp âm.

6.4 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, điều tra bất kỳ đơn vị liên kết phụ nào do bạn giới thiệu cho chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên tài khoản đơn vị liên kết phụ. Nếu một đơn vị liên kết phụ do bạn giới thiệu cho chúng tôi bị phát hiện đã tham gia hoặc liên quan đến Gian lận, Spam hoặc bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận. Công ty có toàn quyền quyết định giữ lại tất cả các khoản thanh toán hoa hồng của đơn vị liên kết phụ liên quan đến đơn vị liên kết phụ đó, do bạn và đình chỉ, đóng băng và tịch thu tài khoản, nếu thấy thích hợp.

6.5 Mọi đơn vị liên kết phụ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị liên kết phụ đó theo Thỏa thuận.

6.6 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào bao gồm cả các tranh chấp xảy ra giữa đơn vị liên kết chính và đơn vị liên kết phụ. Mọi trách nhiệm liên quan đến giao tiếp giữa đơn vị liên kết chính và đơn vị liên kết phụ vẫn thuộc về đơn vị liên kết chính và đơn vị liên kết phụ.

7. THANH TOÁN

7.1. Công ty đồng ý trả cho Đơn vị liên kết một khoản hoa hồng dựa trên Doanh thu trò chơi ròng được tạo ra từ Khách hàng bằng tiền thật do trang web của Đơn vị liên kết hoặc một kênh khác giới thiệu. Khoản hoa hồng sẽ được coi là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào khác nếu có.

7.2. Hoa hồng sẽ là tỷ lệ phần trăm (theo quy định tại điều khoản 21 của Thỏa thuận) của mô hình hoa hồng đã thỏa thuận, cho dù đó là Doanh thu từ trò chơi thuần theo những gì được quy định trong cơ cấu hoa hồng của Bitcasino.io (Phụ lục A) của Thỏa thuận cho sản phẩm cụ thể như bên dưới hoặc CPA cho mỗi FTD đủ điều kiện.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc thứ 8 theo lịch làm việc của mỗi tháng, với điều kiện là số tiền đến hạn vượt quá ngưỡng cụ thể của Bitcasino.io. Nếu số dư đến hạn thấp hơn ngưỡng tối thiểu của phương thức thanh toán bạn đã chọn, số tiền đó sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định theo kết quả hoạt động của tháng trước như được mô tả trong cấu trúc hoa hồng ở khoản 21 và Phụ lục A.

7.4. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện nếu số dư chưa thanh toán của đơn vị liên kết là số dương. Nếu số dư âm do hiệu suất của người dùng trên các trò chơi, số dư sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Nếu doanh thu của tháng tới là số dương và bao gồm số chuyển âm từ tháng trước thì việc thanh toán sẽ được thực hiện. Phương pháp này được gọi là chuyển âm.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trước ngày 8 của mỗi tháng theo lịch, với điều kiện là số tiền đến hạn vượt quá ngưỡng cụ thể của Bitcasino.io. Nếu số dư đến hạn thấp hơn ngưỡng tối thiểu của phương thức thanh toán bạn đã chọn, số tiền đó sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định theo kết quả hoạt động của tháng trước như được mô tả trong cấu trúc hoa hồng ở khoản 21 và Phụ lục A.

7.6. Việc chấp nhận thanh toán của đơn vị liên kết sẽ được coi là đã thanh toán đầy đủ và cuối cùng cho số dư đến hạn trong khoảng thời gian được chỉ định.

7.7. Nếu đơn vị liên kết không đồng ý với số dư đến hạn như đã báo cáo, trong vòng bảy (7) ngày, hãy gửi email đến Công ty tới affiliates@Bitcasino.io và nêu rõ lý do tranh chấp. Không gửi được email trong thời hạn quy định sẽ được coi là thông báo xác nhận không thể hủy ngang về số dư đến hạn trong khoảng thời gian đã nêu.

7.8. Công ty có thể trì hoãn việc thanh toán bất kỳ số dư nào cho đơn vị liên kết trong tối đa sáu mươi (60) ngày, trong khi Công ty điều tra và xác minh rằng các giao dịch có liên quan tuân thủ các quy định trong điều khoản của Thỏa thuận.

7.9. Sẽ không có khoản thanh toán nào đến hạn khi lưu lượng truy cập được tạo ra là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy định nào trong các điều khoản của Thỏa thuận.

7.10. Đơn vị liên kết đồng ý trả lại tất cả tiền hoa hồng nhận được dựa trên các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, cộng với tất cả các chi phí cho các nguyên nhân pháp lý hoặc hành động có thể được đưa ra chống lại Đơn vị liên kết trong phạm vi tối đa của pháp luật.

7.11. Để rõ ràng, các bên đồng ý cụ thể rằng khi một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này, Đơn vị liên kết sẽ không còn quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ Công ty, miễn là các khoản thanh toán đã đến hạn (hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán) sẽ được đã thanh toán.

7.12. Theo quyết định riêng của Công ty, Liên kết có thể có cơ hội để cơ cấu lại cơ cấu hoa hồng của mình. Ví dụ về các nguồn doanh thu thay thế có thể bao gồm mô-đun Giá mỗi chuyển đổi (CPA). Bằng văn bản này, Công ty tuyên bố với Đơn vị liên kết rằng chỉ có thể áp dụng một loại cấu trúc doanh thu và không thể để hai cấu trúc doanh thu khác nhau cùng tồn tại. Do đó, khi một liên kết chọn chấp nhận đề nghị của Công ty về một cơ cấu doanh thu khác với cơ cấu hoa hồng tiêu chuẩn được nêu trong điều khoản 21 của Thỏa thuận này, thì liên kết sẽ biết và đồng ý và hiểu rằng cơ cấu doanh thu được đề xuất mới sẽ thay thế cho cơ cấu doanh thu của mình. toàn bộ cấu trúc hoa hồng hiện có. Bất chấp những điều trên, tất cả các nghĩa vụ của Đơn vị liên kết được đảm nhận theo Thỏa thuận sẽ vẫn tiếp tục áp dụng cho Đơn vị liên kết cho đến khi Thỏa thuận chấm dứt và sau đó, theo các điều khoản có trong Thỏa thuận này.

7.13. Liên kết sẽ chịu trách nhiệm độc quyền về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản thuế, lệ phí, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc đến hạn ở cả trong nước và nước ngoài (nếu có) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc đơn vị có thẩm quyền nào khác bởi Liên kết với tư cách là kết quả của khoản hoa hồng được tạo ra theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ số tiền nào chưa được thanh toán nhưng được Liên kết phát hiện là đến hạn và theo đây Liên kết sẽ bồi thường cho Công ty về vấn đề đó.

8. CHẤM DỨT

8.1. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trong ba mươi (30) ngày cho bên kia. Thông báo bằng văn bản có thể được gửi qua email tới affiliates@Bitcasino.io [10][KD11]

8.2. Các bên ký kết theo đây đồng ý rằng khi chấm dứt Hợp đồng:

a) Liên kết phải xóa tất cả các tham chiếu đến Bitcasino.io khỏi trang web của Liên kết hoặc các kênh tiếp thị và thông tin liên lạc khác, bất kể thông tin liên lạc là thương mại hay phi thương mại.

b) Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Liên kết theo Thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay lập tức và tất cả các quyền sẽ hoàn nguyên về các nhà cấp phép tương ứng và Liên kết sẽ ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và các chỉ định khác được cấp cho Công ty.

c) Liên kết sẽ chỉ được hưởng các khoản hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực; tuy nhiên, với điều kiện là Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Liên kết trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền được thanh toán chính xác. Liên kết sẽ không đủ điều kiện để kiếm hoặc nhận hoa hồng sau ngày chấm dứt này.

d) Trong trường hợp Liên kết chấm dứt Thỏa thuận vi phạm điều khoản 4.4. (b), Công ty có thể giữ lại bất kỳ khoản hoa hồng nào do Liên kết tích lũy nhưng chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh. từ những vi phạm như vậy. Công ty không yêu cầu thời gian thông báo chấm dứt do vi phạm các quy định trong hợp đồng của Liên kết và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi Công ty thông báo ngắn gọn cho Liên kết.

e) Liên kết phải trả lại cho Công ty các mục dữ liệu ban đầu trong đó Liên kết giữ lại tất cả Thông tin bí mật (và tất cả các bản sao và các dẫn xuất) do Liên kết sở hữu, lưu trữ và kiểm soát, hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ bản sao hoặc vùng chứa dữ liệu định dạng điện tử nào có chứa tương tự. .

f) Liên kết sẽ giải phóng Công ty khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ đối với những nghĩa vụ mà bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại sau khi chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không làm cho Liên kết khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào, xảy ra trước khi chấm dứt hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm thông tin bí mật nào ngay cả khi vi phạm phát sinh vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấm dứt Thỏa thuận. Nghĩa vụ bảo mật của Liên kết đối với Công ty sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

8.3. Nếu tài khoản liên kết bị vô hiệu hóa, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản có quyền đóng băng hoa hồng trên tài khoản. “Không hoạt động” trong điều khoản này có nghĩa là bạn đã không đăng ký Người chơi tiền thật mới trong hơn một trăm tám mươi (180) ngày. Nếu tài khoản liên kết của bạn bị vô hiệu hóa, hợp đồng và sự tham gia của bạn vào mạng lưới liên kết sẽ tự động chấm dứt. Xin lưu ý rằng hoa hồng trên tài khoản người chơi sẽ bị đóng băng trong trường hợp tự động chấm dứt. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày, tất cả số tiền còn lại trong tài khoản liên kết của bạn sẽ được ghi có cho chúng tôi.

9. BẢO HÀNH

9.1. Đơn vị liên kết thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng internet có rủi ro riêng và Chương trình liên kết này được cung cấp nguyên trạng “và” sẵn có “mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web Liên kết của mình có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

“9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với đơn vị liên kết hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của www.Bitcasino. io hoặc Chương trình liên kết.

10. XÁC NHẬN

10.1. Liên kết đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các Liên kết, người kế thừa, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, miễn phí và vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘và chuyên gia’ phí, liên quan đến hoặc phát sinh từ:

a) Bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước của Liên kết theo Thỏa thuận.

b) Việc Liên kết sử dụng (hoặc lạm dụng) các tài liệu tiếp thị.

c) Tất cả các hành vi và hoạt động xảy ra dưới ID người dùng và mật khẩu của Liên kết.

d) Bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp nào có trong trang web của Liên kết hoặc như một phần của thông tin và dữ liệu của Liên kết.

e) Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào rằng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào của bên thứ ba

f) Bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết.

g) Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Liên kết.

h) Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận.

10.2. Công ty có quyền tham gia, bằng chi phí của mình để bảo vệ bất kỳ vấn đề nào.

11. QUYỀN CỦA CÔNG TY

11.1. Công ty có thể từ chối bất kỳ người chơi nào hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của Công ty hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty.

11.2. Công ty có thể từ chối bất kỳ người nộp đơn nào hoặc có thể đóng bất kỳ Tài khoản của Liên kết nào nếu cần thiết để tuân thủ luật pháp, chính sách của Công ty, Điều khoản và Điều kiện chung hoặc Chính sách Quyền riêng tư, Thỏa thuận hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty. Nếu Đơn vị liên kết vi phạm Thỏa thuận hoặc các điều khoản của Công ty hoặc các quy tắc, chính sách và hướng dẫn khác, ngoài việc đóng Tài khoản đơn vị liên kết, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH & PHÁP LÝ

12.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Curacao và bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản của Thỏa thuận này phải được đưa ra ở Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán của tòa án luật Curacao.

12.2. Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web Sportsbet.io sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Curacao và bất kỳ hành động nào liên quan đến trang web Sportsbet.io phải được đưa ra tại Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán của các tòa án luật Curacao.

13. GIAO DỊCH

13.1. Đơn vị liên kết không được chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp Đơn vị liên kết mua lại hoặc có được quyền kiểm soát đối với một Đơn vị liên kết khác của Sportsbet.io, thì các Tài khoản liên kết sẽ cùng tồn tại theo các điều khoản riêng.

13.2. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý trước của Liên kết.

13.3 Công ty thừa nhận rằng một Liên kết có thể muốn bán công việc kinh doanh của Liên kết của mình cho một bên thứ ba. Công ty yêu cầu một Đơn vị liên kết công nhận và tôn trọng rằng phẩm chất cá nhân, tính cách và lý lịch của các đơn vị liên kết của Công ty là rất quan trọng đối với quyết định của Công ty về việc chấp nhận một người làm Liên kết của Chương trình liên kết.

13.4 Nếu một Liên kết muốn bán hoặc định đoạt cổ phần hoặc tài sản của doanh nghiệp Liên kết của mình cho một bên thứ ba (hoặc ký kết bất kỳ giao dịch nào có tính chất tương tự với bên thứ ba sẽ dẫn đến việc thay đổi hiệu quả quyền kiểm soát đối với của anh ấy / cô ấy / công việc kinh doanh Liên kết của mình) Liên kết phải được yêu cầu, trước khi hoàn tất việc bán, thanh lý hoặc chuyển nhượng, cho:

13.4.1 thông báo trước bằng văn bản cho Công ty không ít hơn 30 (ba mươi) ngày về ý định đó, đồng thời cung cấp các chi tiết mà Công ty có thể yêu cầu (bao gồm nhưng không giới hạn ở người mua dự định mua (bao gồm chi tiết ngân hàng của họ và, nếu họ đã là Liên kết của Chương trình Liên kết, ID Liên kết của họ) và cung cấp cho Công ty sự đồng ý và thẩm quyền không thể hủy ngang để thanh toán cho Ủy ban Liên kết bán, sau khi việc bán hàng hoàn tất, Chủ đầu tư;

13.4.2 đưa ra chứng thư bán hàng với điều kiện tạm ngưng là Công ty chấp thuận người mua đó làm Liên kết của Chương trình liên kết và người mua dự định đó sẽ tham gia Chương trình liên kết theo sự chấp thuận của Công ty (theo quyết định riêng của Công ty).

13.5 Trong mọi trường hợp, Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối một người dự định mua doanh nghiệp của Đơn vị liên kết, với tư cách là một Liên kết của Chương trình liên kết và trong trường hợp này có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức.

13.6 Trong trường hợp Liên kết qua đời, Thỏa thuận này sẽ ngay lập tức chấm dứt.

14. KHÔNG THỂ TỪ BỎ

14.1. Việc Công ty không thực thi việc Cộng tác viên tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận sẽ không cấu thành việc Công ty từ bỏ quyền thực thi các điều khoản đã nêu vào bất kỳ lúc nào.

15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

15.1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó xuất phát từ nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý và không phải là lỗi của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn tranh chấp lao động, đình công, xáo trộn công nghiệp, hành động của Chúa, hành động khủng bố, lũ lụt, sét đánh, lỗi tiện ích hoặc liên lạc, động đất hoặc thương vong khác. bởi sự kiện bất khả kháng trong phạm vi được ngăn chặn.

16. QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN

16.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận, cũng như bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào trong Thỏa thuận, sẽ được coi là một trong hai bên (hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của bên đó) trở thành nhân viên hoặc đại diện hợp pháp của bên kia , cũng không được tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, liên kết hoặc hợp vốn nào giữa hoặc giữa các bên, cũng như không trao cho một bên bất kỳ quyền, quyền lực hoặc thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để ký kết bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào thay mặt (cũng như không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ khi) bên kia.

17. TÁCH BIỆT/MIỄN TRỪ

17.1. Bất cứ khi nào có thể, mỗi điều khoản của Thỏa thuận sẽ được giải thích theo cách có hiệu lực và hợp lệ theo luật hiện hành, nhưng nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực chỉ trong phạm vi sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó, mà không làm mất hiệu lực phần còn lại của Thỏa thuận. Sẽ không có sự từ bỏ nào được ngụ ý đối với hành vi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào và phải bằng văn bản để có hiệu lực.

18. BẢO MẬT

18.1. Tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở kinh doanh và tài chính, danh sách khách hàng và người mua, cũng như thông tin giá cả và bán hàng và bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm, hồ sơ, hoạt động, kế hoạch kinh doanh, quy trình, thông tin sản phẩm, bí quyết kinh doanh, cơ hội thị trường, mạng lưới liên kết, chương trình liên kết, liên kết phụ và dữ liệu cá nhân của những người chơi của Công ty sẽ được bảo mật. Thông tin đó không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào, không trực tiếp hay gián tiếp trừ khi Công ty cung cấp sự đồng ý rõ ràng và bằng văn bản trước đó. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt.

18.2. Đơn vị liên kếtcó nghĩa vụ không sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận.

19. VIỆC THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY

19.1. Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước cho Liên kết theo các điều khoản quy định trong Thỏa thuận. Mọi thay đổi như vậy sẽ được công bố trên Bitcasino.io.

19.2. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

20. GIAO DỊCH

20.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận sẽ cấp cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (được gọi là “Nhãn hiệu”) của bên kia. Không lúc nào trong hoặc sau thời hạn, một trong hai bên sẽ cố gắng hoặc thách thức hoặc hỗ trợ hoặc cho phép người khác thách thức hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Nhãn hiệu của bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty của bên kia. Cũng với điều kiện là không bên nào sẽ đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ Nhãn hiệu nào về cơ bản giống hoặc tương tự một cách khó hiểu với bất kỳ Nhãn hiệu nào thuộc về bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm công ty của bên kia.

21. CƠ CẤU HOA HỒNG

Hoa hồng được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm của Doanh thu ròng hoặc CPA của các FTD đủ điều kiện. Cấu trúc hoa hồng chính xác của Bitcasino.io có thể được xem từ Phụ lục A là một phần của thỏa thuận này hoặc cấu trúc đã được chỉ định cho tài khoản liên kết của bạn.

Phụ lục A – Hoa hồng Bitcasino.io

Hoa hồng được trả theo tỷ lệ phần trăm của Doanh thu ròng. Cấu trúc hoa hồng chính xác được giải thích như sau:

Cấp 1 = 1 – 5 FTD cần thiết để nhận 25% hoa hồng

Cấp 2 = 6 – 15 FTD cần thiết để nhận 30% hoa hồng

Cấp 3 = 16 – 30 FTD cần thiết để nhận 35% hoa hồng

Bậc 4 = 31 – 50 FTD cần thiết để nhận 40% hoa hồng

Bậc 5 = 51+ FTD yêu cầu nhận 45% hoa hồng


Điều khoản và Điều kiện của Chương trình liên kết của Sportsbet

Định nghĩa

 • Đơn vị liên kết: Một pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân đã đăng ký và được Sportsbet.io chấp nhận là đơn vị liên kết của chương trình liên kết theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • Tài khoản liên kết: là giao diện theo dõi và báo cáo kỹ thuật được thiết lập để đơn vị liên kết sử dụng theo dõi hiệu suất, truy cập tài liệu tiếp thị, truy cập báo cáo tài chính và định cấu hình chi tiết thanh toán.
 • Mạng liên kết: Hoạt động như một trung gian giữa các nhà xuất bản và các chương trình liên kết của người bán.
 • Chương trình liên kết: Chương trình liên kết do Sportsbet.io điều hành và là chủ đề của Thỏa thuận này.
 • Trang web của Đơn vị liên kết: một trang web thuộc sở hữu của Đơn vị liên kết gửi lưu lượng truy cập đến Sportsbet.io.
 • Thỏa thuận: Hợp đồng và các phụ lục của nó giữa Công ty và Đơn vị liên kết phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Đơn vị liên kết.
 • Công ty: Means mBet Solutions N.V.
 • Nội dung: tài liệu do Công ty cung cấp cho các mục đích của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết văn bản (bao gồm cả các liên kết đến đơn vị liên kết phụ), biểu ngữ và các tài liệu quảng cáo chung khác.
 • FTD (người nạp tiền lần đầu): Đăng ký và nạp tiền thành công Tài khoản người chơi mới tại Sportsbet.io từ liên kết theo dõi đơn vị liên kết.
 • Điều khoản và điều kiện chung: Các điều khoản và điều kiện chung của Sportsbet.io .
 • [1] Một khách hàng được coi là ‘high-roller’ hay người đặt cược cao cho mục đích của phần này nếu khách hàng tạo ra thu nhập ròng âm từ 10.000 đô la trở lên trong một tháng nhất định. Nếu công ty liên kết âm 2.000 đô la trở lên trong tháng đó, con số cao chính sách quy định bên dưới sẽ được áp dụng.
  • Doanh thu thuần âm do con High-Roller tạo ra sẽ được chuyển tiếp và bù trừ với doanh thu thuần trong tương lai do High-Roller đó tạo ra.
  • Số dư âm chuyển tiếp không được bù trừ vào thu nhập ròng của các khách hàng khác.
  • Số dư âm được chuyển sang không được lớn hơn tổng doanh thu thuần âm của các tài khoản liên kết trong tháng.
  • Số dư âm của High-Roller sẽ được giảm đi bởi Doanh thu thuần dương trong tương lai mà chúng tạo ra trong những tháng tiếp theo.
  • Số dư âm sẽ không được tăng lên bởi Doanh thu thuần âm trong tương lai trừ khi Người đặt cược cao High-Roller đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện trong những tháng tiếp theo.
 • Đơn vị liên kết chính: Đơn vị liên kết được phê duyệt có thể hoạt động như một đơn vị liên kết chính, người này tuyển dụng các đối tác liên kết mới cho Chương trình liên kết Sportsbet.io bằng cách sử dụng liên kết Đơn vị liên kết chính từ tài khoản đơn vị liên kết.
 • Doanh thu trò chơi thuần: Tổng doanh thu trò chơi hàng tháng sau khi trừ đi các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao dịch tài chính, tiền thưởng, phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết, thuế trò chơi, chi phí nhà cung cấp trò chơi và khoản bồi hoàn.
 • Khách hàng mới: Khách hàng của Sportsbet.io chưa có tài khoản trò chơi và truy cập Sportsbet.io qua Liên kết theo dõi do Sportsbet.io cung cấp và là người đăng ký tài khoản của họ một cách hợp lệ.
  Người chơi bằng tiền thật: Khách hàng mới đã thực hiện chuyển khoản tiền thật ít nhất tương đương với số tiền gửi tối thiểu vào tài khoản người chơi của họ và đặt cược ít nhất một lần bằng tiền thật trên Sportsbet.io
 • Đơn vị liên kết phụ: bất kỳ pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân nào, sau khi được Đơn vị liên kết chính giới thiệu đến Chương trình thông qua liên kết theo dõi đơn vị liên kết phụ, sẽ tham gia vào thỏa thuận này. Đơn vị liên kết chính được giới thiệu kiếm tiền hoa hồng từ những người chơi của đơn vị liên kết phụ.
 • Liên kết theo dõi: Một liên kết duy nhất được tạo trong tài khoản đơn vị liên kết cho từng đơn vị liên kết và chi tiết hóa trên cơ sở chiến dịch, để theo dõi và ghi lại Khách hàng mới mà đơn vị liên kết đã mang đến Sportsbet.io .
 • Tài khoản người chơi: Đơn vị liên kết phải tạo Tài khoản người chơi tại Sportsbet.io mà họ quảng bá và gửi tên người dùng vào tài khoản liên kết của họ để nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào.
 • Chính sách bảo mật: Các chính sách bảo mật của Sportsbet.io .

Tài liệu này (Thỏa thuận về đơn vị liên kết hoặc Thỏa thuận) đưa ra các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa:

mBet Solutions N.V. (sau đây gọi là Công ty hoặc Sportsbet.io), một công ty được đăng ký hợp lệ theo luật của Curacao

cá nhân hay công ty nêu trên biểu mẫu đăng ký có liên quan (sau đây gọi là “Đơn vị liên kết”), cho phép Đơn vị liên kết tham gia và trở thành thành viên (nếu đơn đăng ký của Đơn vị liên kết thành công) của Chương trình liên kết Sportsbet.io (“Chương trình”).

Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Liên kết Sportsbet.io và nhấp vào Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện “trong biểu mẫu đăng ký, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong trang Sportsbet.io.

Cơ cấu hoa hồng được phác thảo cho Sportsbet.io được nêu trong Phụ lục A của Thỏa thuận này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của nó. Bạn đồng ý với:

1. Tham gia vào Chương trình liên kết

2. Sử dụng các trang web Sportsbet.io hoặc các công cụ tiếp thị.

3. Điều kiện là việc chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng Cộng tác viên nào từ trang web Sportsbet.io xác nhận sự chấp nhận không thể hủy ngang của bạn đối với Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào trong đó.

4. không cho phép nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực pháp lý nào cấm cờ bạc hoặc quảng cáo cho chúng.

Do đó, bạn có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các điều khoản của Sportsbet.io cũng như tuân thủ Điều khoản và Điều kiện chung và Chính sách quyền riêng tư của Sportsbet.io, cũng như mọi quy tắc hoặc nguyên tắc khác được đưa ra theo từng giai đoạn thời gian. Thỏa thuận giữa Công ty và bạn có hiệu lực vào ngày đơn đăng ký Chương trình liên kết được chúng tôi chấp thuận.

1. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH CHUNG

1.1. Đơn vị liên kết duy trì và vận hành một hoặc nhiều trang web trên internet (gọi chung là Trang web liên kết), hoặc giới thiệu khách hàng tiềm năng cho chúng tôi thông qua các kênh khác.

1.2. Thỏa thuận này điều chỉnh các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc quảng cáo Sportsbet.io của Đơn vị liên kết, theo đó Đơn vị liên kết sẽ được trả hoa hồng như được định nghĩa trong Thỏa thuận này tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được gửi đến Sportsbet.io và các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.3. Định nghĩa của thuật ngữ Doanh thu trò chơi trực tuyến được cung cấp ở trên trong phần định nghĩa. Trong trường hợp chúng tôi giới thiệu một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm khác trong tương lai, Công ty có quyền sử dụng định nghĩa riêng cho thuật ngữ Doanh thu trò chơi trực tuyến cho mỗi sản phẩm.

2. CHẤP NHẬN MỘT ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

2.1. Công ty có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký Chương trình liên kết nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình

3. ĐIỀU KIỆN ĐÁNH GIÁ

3.1. Đơn vị liên kết đảm bảo rằng anh ấy hay cô ấy:

a) Đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán hiện hành để đồng ý và tham gia Thỏa thuận.

b) Có thẩm quyền và được ủy quyền hợp lệ để ký kết các Thỏa thuận ràng buộc.

c) Là chủ sở hữu của tất cả các quyền, giấy phép và giấy phép tiếp thị, quảng bá và quảng cáo Sportsbet.io theo các quy định của Thỏa thuận.

d) Sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, luật và quy định hiện hành liên quan đến việc quảng cáo Sportsbet.io

e) Hoàn toàn hiểu và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

4.1. Công ty sẽ cung cấp cho Đơn vị liên kết tất cả thông tin cần thiết và tài liệu tiếp thị để triển khai Liên kết theo dõi khi Công ty thấy phù hợp và cần thiết.

4.2. Công ty sẽ chỉ định một mã nhận dạng theo dõi duy nhất cho tất cả các khách hàng do Đơn vị liên kết giới thiệu. Công ty sẽ tính Doanh thu trò chơi thuần được tạo ra thông qua các liên kết theo dõi, ghi lại Doanh thu trò chơi trực tuyến và tổng số tiền hoa hồng của Đơn vị liên kết kiếm được thông qua liên kết , cung cấp cho Cộng tác viên thống kê hoa hồng và xử lý tất cả các dịch vụ khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

4.3. Công ty sẽ thanh toán cho đơn vị liên kết số tiền đến hạn tùy thuộc vào chương trình hoa hồng được chỉ định cho đơn vị liên kết dựa trên lưu lượng truy cập do đơn vị liên kết tạo ra theo các điều khoản của Thỏa thuận.

4.4. Công ty có quyền đóng băng hoặc đóng (các) Tài khoản Liên kết. Ngoài bất kỳ quyền nào khác mà Công ty có thể được hưởng theo Thỏa thuận này, Công ty có quyền:

a) trong trường hợp có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng đơn vị liên kết vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận, (các) Tài khoản của đơn vị liên kết có thể bị khóa và các khoản thanh toán có thể bị phong tỏa trong thời gian điều tra. Nếu cuộc điều tra chứng minh có vi phạm Thỏa thuận đã diễn ra, Công ty có quyền giữ lại hoa hồng của đơn vị liên kết;

b) đóng bất kỳ (các) tài khoản của đơn vị liên kết nếu theo ý kiến riêng của Công ty, điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích của trang web của Công ty hoặc của Công ty. Nếu đơn vị liên kết vi phạm Ngoài việc đóng (các) tài khoản của Cộng tác viên, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo luật để bảo vệ quyền lợi của mình;

c) chấm dứt Thỏa thuận đối với (các) tài khoản Đơn vị liên kết trong đó đơn vị liên kết đe dọa nhân viên Partner.io gây tổn hại về thể chất. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc thiệt hại cuối cùng gây ra cho đơn vị liên kết.

d) Công ty có quyền bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ đối với Cộng tác viên hoặc tài khoản của người chơi trên Sportsbet.io

trong trường hợp Công ty nghi ngờ Cộng tác viên vi phạm các quy tắc trên trang web Cộng tác viên.

5. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

5.1. Đơn vị liên kết đảm bảo:

a) Cố gắng hết sức tích cực và hiệu quả để quảng cáo, tiếp thị và quảng bá Sportsbet.io rộng rãi nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên và tuân thủ các nguyên tắc của Công ty vì chúng có thể được đưa ra theo thời gian thời gian hoặc được xuất bản trực tuyến.

b) Tiếp thị và giới thiệu những người chơi tiềm năng đến Sportsbet.io bằng chi phí và chi phí của riêng mình. đơn vị liên kết sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của mình. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Đơn vị liên kết phải chuyên nghiệp, phù hợp và hợp pháp theo luật hiện hành và phải phù hợp với Thỏa thuận.

c) Chỉ sử dụng liên kết theo dõi hoặc mã thưởng được cung cấp trong phạm vi của Chương trình liên kết, nếu không, Công ty không thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về việc đăng ký và hạch toán bán hàng phù hợp. Ngoài ra, không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ liên kết hoặc tài liệu tiếp thị nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

d) Chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web đơn vị liên kết của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web đơn vị liên kết của mình.

e) Rằng nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào bôi nhọ, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa tài liệu khiêu dâm, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc đồ họa bạo lực.

f) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm vào bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc.

g) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực pháp lý nào mà cờ bạc và quảng cáo của chúng là bất hợp pháp.

h) Rằng nó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập vào Sportsbet.io bởi hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn ở:

I. Gửi thư rác.

II. Thẻ meta không chính xác.

III. Đăng ký với tư cách là người chơi hoặc nạp tiền trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ Tài khoản Liên kết nào thông qua (các) trình theo dõi của họ để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ hoặc sử dụng người thân, bạn bè, nhân viên hoặc các bên thứ ba khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác để tăng một cách giả tạo hoa hồng phải trả hoặc để lừa dối Công ty. Vi phạm quy định này sẽ được coi là gian lận.

i) Rằng nó sẽ không trình bày trang web đơn vị liên kết của mình theo cách mà nó có thể gây ra bất kỳ nguy cơ nhầm lẫn nào với Công ty và hoặc truyền đạt ấn tượng rằng Trang web liên kết của bên ký kết có nguồn gốc một phần hoặc toàn bộ với Công ty. Điều này áp dụng cho bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube, Discord hoặc bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào trong tương lai.

j) Không ảnh hưởng đến tài liệu tiếp thị có thể được Công ty chuyển tiếp hoặc được cung cấp trực tuyến thông qua Chương trình liên kết, đơn vị liên kết không được sử dụng Sportsbet.io hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác được trao cho Công ty trừ khi Công ty đồng ý sử dụng như vậy bằng văn bản.

k) Rằng sẽ không mua bất kỳ tên miền nào bao gồm bất kỳ tên, từ và cụm từ nào đang hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Sportsbet.io hoặc đặt giá thầu trên bất kỳ từ khóa hoặc cụm từ khóa nào bao gồm, bất kỳ tên, từ và cụm từ nào hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Sportsbet.io ở bất kỳ định dạng nào trong bất kỳ công cụ tìm kiếm trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).

l) Không có chương trình Rakeback, Cashback, Ưu đãi, hoặc tiền thưởng nào được thực hiện cho khách hàng mà không có sự đồng ý trước.

6. LIÊN KẾT PHỤ

6.1 Đơn vị liên kết phụ là đơn vị liên kết được bạn giới thiệu đến Công ty, người có cùng các điều kiện đủ điều kiện với tư cách là đơn vị liên kết. Tất cả các đơn vị liên kết phụ như vậy sẽ được liên kết với tài khoản đơn vị liên kết của bạn (và bạn sẽ được coi là đơn vị liên kết chính) miễn là (các) đơn vị liên kết phụ đăng ký bằng một trong các liên kết giới thiệu đơn vị liên kết phụ của bạn. Để trở thành Liên kết chính, Liên kết phải gửi yêu cầu và được Công ty chấp thuận, một liên kết giới thiệu sau đó sẽ được cung cấp cho Liên kết chính.

6.2 Để trở thành đơn vị liên kết phụ, đơn vị liên kết phụ phải được đăng ký bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu của đơn vị liên kết phụ do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo việc đăng ký của đơn vị liên kết phụ hoàn thành đúng cách. Do không hoàn thành bất kỳ bước nào một cách chính xác, đơn vị liên kết phụ có thể không được liên kết với bạn.

6.3 Bạn sẽ kiếm được 5% hoa hồng của đơn vị liên kết phụ được tạo ra bởi mỗi đơn vị liên kết phụ mà bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ khoản phí hoa hồng nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp tiêu cực được chuyển giao bởi một đơn vị liên kết phụ, đơn vị liên kết chính cũng sẽ kế thừa phần chuyển tiếp âm.

6.4 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, điều tra bất kỳ đơn vị liên kết phụ nào do bạn giới thiệu cho chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên tài khoản đơn vị liên kết phụ. Nếu một đơn vị liên kết phụ do bạn giới thiệu cho chúng tôi bị phát hiện đã tham gia hoặc liên quan đến Gian lận, Spam hoặc bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận. Công ty có toàn quyền quyết định giữ lại tất cả các khoản thanh toán hoa hồng của đơn vị liên kết phụ liên quan đến đơn vị liên kết phụ đó, do bạn và đình chỉ, đóng băng và tịch thu tài khoản, nếu thấy thích hợp.

6.5 Mọi đơn vị liên kết phụ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc thực hiện nghĩa vụ của đơn vị liên kết phụ đó theo Thỏa thuận.

6.6 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào bao gồm cả các tranh chấp xảy ra giữa đơn vị liên kết chính và đơn vị liên kết phụ. Mọi trách nhiệm liên quan đến giao tiếp giữa đơn vị liên kết chính và đơn vị liên kết phụ vẫn thuộc về đơn vị liên kết chính và đơn vị liên kết phụ.

7. THANH TOÁN

7.1. Công ty đồng ý trả cho Đơn vị liên kết một khoản hoa hồng dựa trên Doanh thu trò chơi ròng được tạo ra từ Khách hàng bằng tiền thật do trang web của Đơn vị liên kết hoặc một kênh khác giới thiệu. Khoản hoa hồng sẽ được coi là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào khác nếu có.

7.2. Hoa hồng sẽ là tỷ lệ phần trăm (theo quy định tại điều khoản 21 của Thỏa thuận) của mô hình hoa hồng đã thỏa thuận, cho dù đó là Doanh thu từ trò chơi thuần theo những gì được quy định trong cơ cấu hoa hồng của Sportsbet.io (Phụ lục A) của Thỏa thuận cho sản phẩm cụ thể như bên dưới hoặc CPA cho mỗi FTD đủ điều kiện.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc thứ 8 theo lịch làm việc của mỗi tháng, với điều kiện là số tiền đến hạn vượt quá ngưỡng cụ thể của Sportsbet.io . Nếu số dư đến hạn thấp hơn ngưỡng tối thiểu của phương thức thanh toán bạn đã chọn, số tiền đó sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định theo kết quả hoạt động của tháng trước như được mô tả trong cấu trúc hoa hồng ở khoản 21 và Phụ lục A.

7.4. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện nếu số dư chưa thanh toán của đơn vị liên kết là số dương. Nếu số dư âm do hiệu suất của người dùng trên các trò chơi, số dư sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Nếu doanh thu của tháng tới là số dương và bao gồm số chuyển âm từ tháng trước thì việc thanh toán sẽ được thực hiện. Phương pháp này được gọi là chuyển âm.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trước ngày 8 của mỗi tháng theo lịch, với điều kiện là số tiền đến hạn vượt quá ngưỡng cụ thể của Sportsbet.io . Nếu số dư đến hạn thấp hơn ngưỡng tối thiểu của phương thức thanh toán bạn đã chọn, số tiền đó sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định theo kết quả hoạt động của tháng trước như được mô tả trong cấu trúc hoa hồng ở khoản 21 và Phụ lục A.

7.6. Việc chấp nhận thanh toán của đơn vị liên kết sẽ được coi là đã thanh toán đầy đủ và cuối cùng cho số dư đến hạn trong khoảng thời gian được chỉ định.

7.7. Nếu đơn vị liên kết không đồng ý với số dư đến hạn như đã báo cáo, trong vòng bảy (7) ngày, hãy gửi email đến Công ty tới affiliates@partners.io và nêu rõ lý do tranh chấp. Không gửi được email trong thời hạn quy định sẽ được coi là thông báo xác nhận không thể hủy ngang về số dư đến hạn trong khoảng thời gian đã nêu.

7.8. Công ty có thể trì hoãn việc thanh toán bất kỳ số dư nào cho đơn vị liên kết trong tối đa sáu mươi (60) ngày, trong khi Công ty điều tra và xác minh rằng các giao dịch có liên quan tuân thủ các quy định trong điều khoản của Thỏa thuận.

7.9. Sẽ không có khoản thanh toán nào đến hạn khi lưu lượng truy cập được tạo ra là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy định nào trong các điều khoản của Thỏa thuận.

7.10. Đơn vị liên kết đồng ý trả lại tất cả tiền hoa hồng nhận được dựa trên các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, cộng với tất cả các chi phí cho các nguyên nhân pháp lý hoặc hành động có thể được đưa ra chống lại Đơn vị liên kết trong phạm vi tối đa của pháp luật.

7.11. Để rõ ràng, các bên đồng ý cụ thể rằng khi một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này, Đơn vị liên kết sẽ không còn quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ Công ty, miễn là các khoản thanh toán đã đến hạn (hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán) sẽ được đã thanh toán.

7.12. Theo quyết định riêng của Công ty, Liên kết có thể có cơ hội để cơ cấu lại cơ cấu hoa hồng của mình. Ví dụ về các nguồn doanh thu thay thế có thể bao gồm mô-đun Giá mỗi chuyển đổi (CPA). Bằng văn bản này, Công ty tuyên bố với Đơn vị liên kết rằng chỉ có thể áp dụng một loại cấu trúc doanh thu và không thể để hai cấu trúc doanh thu khác nhau cùng tồn tại. Do đó, khi một liên kết chọn chấp nhận đề nghị của Công ty về một cơ cấu doanh thu khác với cơ cấu hoa hồng tiêu chuẩn được nêu trong điều khoản 21 của Thỏa thuận này, thì liên kết sẽ biết và đồng ý và hiểu rằng cơ cấu doanh thu được đề xuất mới sẽ thay thế cho cơ cấu doanh thu của mình. toàn bộ cấu trúc hoa hồng hiện có. Bất chấp những điều trên, tất cả các nghĩa vụ của Đơn vị liên kết được đảm nhận theo Thỏa thuận sẽ vẫn tiếp tục áp dụng cho Đơn vị liên kết cho đến khi Thỏa thuận chấm dứt và sau đó, theo các điều khoản có trong Thỏa thuận này.

7.13. Liên kết sẽ chịu trách nhiệm độc quyền về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản thuế, lệ phí, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc đến hạn ở cả trong nước và nước ngoài (nếu có) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc đơn vị có thẩm quyền nào khác bởi Liên kết với tư cách là kết quả của khoản hoa hồng được tạo ra theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ số tiền nào chưa được thanh toán nhưng được Liên kết phát hiện là đến hạn và theo đây Liên kết sẽ bồi thường cho Công ty về vấn đề đó.

8. CHẤM DỨT

8.1. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trong ba mươi (30) ngày cho bên kia. Thông báo bằng văn bản có thể được gửi qua email tới [6][KD7]

8.2. Các bên ký kết theo đây đồng ý rằng khi chấm dứt Hợp đồng:

a) Liên kết phải xóa tất cả các tham chiếu đến Sportsbet.io khỏi trang web của Liên kết hoặc các kênh tiếp thị và thông tin liên lạc khác, bất kể thông tin liên lạc là thương mại hay phi thương mại.

b) Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Liên kết theo Thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay lập tức và tất cả các quyền sẽ hoàn nguyên về các nhà cấp phép tương ứng và Liên kết sẽ ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và các chỉ định khác được cấp cho Công ty.

c) Liên kết sẽ chỉ được hưởng các khoản hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực; tuy nhiên, với điều kiện là Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Liên kết trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền được thanh toán chính xác. Liên kết sẽ không đủ điều kiện để kiếm hoặc nhận hoa hồng sau ngày chấm dứt này.

d) Trong trường hợp Liên kết chấm dứt Thỏa thuận vi phạm điều khoản 4.4. (b), Công ty có thể giữ lại bất kỳ khoản hoa hồng nào do Liên kết tích lũy nhưng chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh. từ những vi phạm như vậy. Công ty không yêu cầu thời gian thông báo chấm dứt do vi phạm các quy định trong hợp đồng của Liên kết và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi Công ty thông báo ngắn gọn cho Liên kết.

e) Liên kết phải trả lại cho Công ty các mục dữ liệu ban đầu trong đó Liên kết giữ lại tất cả Thông tin bí mật (và tất cả các bản sao và các dẫn xuất) do Liên kết sở hữu, lưu trữ và kiểm soát, hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ bản sao hoặc vùng chứa dữ liệu định dạng điện tử nào có chứa tương tự. .

f) Liên kết sẽ giải phóng Công ty khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ đối với những nghĩa vụ mà bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại sau khi chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không làm cho Liên kết khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào, xảy ra trước khi chấm dứt hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm thông tin bí mật nào ngay cả khi vi phạm phát sinh vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấm dứt Thỏa thuận. Nghĩa vụ bảo mật của Liên kết đối với Công ty sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

8.3. Nếu tài khoản liên kết bị vô hiệu hóa, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản có quyền đóng băng hoa hồng trên tài khoản. “Không hoạt động” trong điều khoản này có nghĩa là bạn đã không đăng ký Người chơi tiền thật mới trong hơn một trăm tám mươi (180) ngày. Nếu tài khoản liên kết của bạn bị vô hiệu hóa, hợp đồng và sự tham gia của bạn vào mạng lưới liên kết sẽ tự động chấm dứt. Xin lưu ý rằng hoa hồng trên tài khoản người chơi sẽ bị đóng băng trong trường hợp tự động chấm dứt. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi từ bạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày, tất cả số tiền còn lại trong tài khoản liên kết của bạn sẽ được ghi có cho chúng tôi.

9. BẢO HÀNH

9.1. Đơn vị liên kết thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng internet có rủi ro riêng và Chương trình liên kết này được cung cấp nguyên trạng “và” sẵn có “mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web Liên kết của mình có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

“9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với đơn vị liên kết hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của www.sportsbet.io hoặc Chương trình liên kết.

10. XÁC NHẬN

10.1. Liên kết đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các Liên kết, người kế thừa, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, miễn phí và vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘ và phí chuyên gia, liên quan đến hoặc phát sinh từ:

a) Bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước của Liên kết theo Thỏa thuận.

b) Việc Liên kết sử dụng (hoặc sử dụng sai) các tài liệu tiếp thị.

c) Tất cả các hành vi và hoạt động xảy ra dưới ID người dùng và mật khẩu của Liên kết.

d) Bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp nào có trong trang web của Liên kết hoặc như một phần của thông tin và dữ liệu của Liên kết.

e) Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào rằng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào của bên thứ ba.

f) Bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết.

g) Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Liên kết.

h) Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận.

10.2. Công ty có quyền tham gia, bằng chi phí của mình để bảo vệ bất kỳ vấn đề nào.

11. QUYỀN CỦA CÔNG TY

11.1. Công ty có thể từ chối bất kỳ người chơi nào hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của Công ty hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty.

11.2. Công ty có thể từ chối bất kỳ người nộp đơn nào hoặc có thể đóng bất kỳ Tài khoản của Liên kết nào nếu cần tuân thủ luật pháp, chính sách của Công ty, Điều khoản và Điều kiện chung hoặc Chính sách Quyền riêng tư, Thỏa thuận hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty. Nếu Liên kết vi phạm Thỏa thuận hoặc các điều khoản của Công ty hoặc các quy tắc, chính sách và hướng dẫn khác, ngoài việc đóng Tài khoản Liên kết, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN PHÁP LÝ

12.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Curacao và bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản của Thỏa thuận này phải được đưa ra ở Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán của tòa án luật Curacao.

12.2. Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web Sportsbet.io sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Curacao và bất kỳ hành động nào liên quan đến trang web Sportsbet.io phải được thực hiện tại Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn đối với thẩm quyền của các tòa án luật Curacao.

13. GIAO DỊCH

13.1. Đơn vị liên kết không được chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp Đơn vị liên kết mua lại hoặc có được quyền kiểm soát đối với một Đơn vị liên kết khác của Sportsbet.io, thì các Tài khoản liên kết sẽ cùng tồn tại theo các điều khoản riêng.

13.2. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý trước của Liên kết.

13.3 Công ty thừa nhận rằng một Liên kết có thể muốn bán công việc kinh doanh của Liên kết của mình cho một bên thứ ba. Công ty yêu cầu một Đơn vị liên kết công nhận và tôn trọng rằng phẩm chất cá nhân, tính cách và lý lịch của các đơn vị liên kết của Công ty là rất quan trọng đối với quyết định của Công ty về việc chấp nhận một người làm Liên kết của Chương trình liên kết.

13.4 Nếu một Liên kết muốn bán hoặc định đoạt cổ phần hoặc tài sản của doanh nghiệp Liên kết của mình cho một bên thứ ba (hoặc ký kết bất kỳ giao dịch nào có tính chất tương tự với bên thứ ba sẽ dẫn đến việc thay đổi hiệu quả quyền kiểm soát đối với của anh ấy / cô ấy / công việc kinh doanh Liên kết của mình) Liên kết phải được yêu cầu, trước khi hoàn tất việc bán, thanh lý hoặc chuyển nhượng, cho:

13.4.1 thông báo trước bằng văn bản cho Công ty không ít hơn 30 (ba mươi) ngày về ý định đó, đồng thời cung cấp các chi tiết mà Công ty có thể yêu cầu (bao gồm nhưng không giới hạn ở người mua dự định mua (bao gồm chi tiết ngân hàng của họ và, nếu họ đã là Liên kết của Chương trình Liên kết, ID Liên kết của họ) và cung cấp cho Công ty sự đồng ý và thẩm quyền không thể hủy ngang để thanh toán cho Ủy ban Liên kết bán, sau khi việc bán hàng hoàn tất, Chủ đầu tư;

13.4.2 đưa ra chứng thư bán hàng với điều kiện tạm ngưng là Công ty chấp thuận người mua đó làm Liên kết của Chương trình liên kết và người mua dự định đó sẽ tham gia Chương trình liên kết theo sự chấp thuận của Công ty (theo quyết định riêng của Công ty).

13.5 Trong mọi trường hợp, Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối một người dự định mua doanh nghiệp của Đơn vị liên kết, với tư cách là một Liên kết của Chương trình liên kết và trong trường hợp này có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức.

13.6 Trong trường hợp Liên kết qua đời, Thỏa thuận này sẽ ngay lập tức chấm dứt.

14. KHÔNG THỂ TỪ BỎ

14.1. Việc Công ty không thực thi việc Cộng tác viên tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận sẽ không cấu thành việc Công ty từ bỏ quyền thực thi các điều khoản đã nêu vào bất kỳ lúc nào.

15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

15.1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó xuất phát từ nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý và không phải là lỗi của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn tranh chấp lao động, đình công, xáo trộn công nghiệp, hành động của Chúa, hành động khủng bố, lũ lụt, sét đánh, lỗi tiện ích hoặc liên lạc, động đất hoặc thương vong khác. bởi sự kiện bất khả kháng trong phạm vi được ngăn chặn.

16. QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN

16.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận, cũng như bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào trong Thỏa thuận, sẽ được coi là một trong hai bên (hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của bên đó) trở thành nhân viên hoặc đại diện hợp pháp của bên kia, cũng như tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, liên kết hoặc hợp tác nào giữa hoặc giữa các bên, cũng như không trao cho bên nào bất kỳ quyền, quyền lực hoặc thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để tham gia bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào thay mặt (cũng như không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào đối với) bữa tiệc khác.

17. TÁCH BIỆT/MIỄN TRỪ

17.1. Bất cứ khi nào có thể, mỗi điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được giải thích theo cách có hiệu lực và hợp lệ theo luật hiện hành, nhưng nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì điều khoản đó sẽ chỉ vô hiệu trong phạm vi sự vô hiệu đó hoặc không thể thực thi, mà không làm mất hiệu lực phần còn lại của Thỏa thuận này. Sẽ không có sự từ bỏ nào được ngụ ý đối với hành vi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào và phải bằng văn bản để có hiệu lực.

18. BẢO MẬT

18.1. Tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở lĩnh vực kinh doanh và tài chính, danh sách khách hàng và người mua, cũng như thông tin giá cả và bán hàng và bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm, hồ sơ, hoạt động, kế hoạch kinh doanh, quy trình, thông tin sản phẩm, kiến thức kinh doanh- Cách thức hoặc logic, bí mật thương mại, cơ hội thị trường và dữ liệu cá nhân của Công ty sẽ được bảo mật. đã được cung cấp bởi Công ty. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

18.2. Liên kết tự buộc mình không được sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

19. NHỮNG THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY

19.1. Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước cho Liên kết theo các Điều khoản được nêu trong Thỏa thuận này. Mọi thay đổi như vậy sẽ được xuất bản trên Sportsbet.io .
19.2. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

20. NHÃN HIỆU

20.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận sẽ cấp cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (được gọi là “Nhãn hiệu”) của bên kia. Không lúc nào trong hoặc sau thời hạn, một trong hai bên sẽ cố gắng hoặc thách thức hoặc hỗ trợ hoặc cho phép người khác thách thức hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Nhãn hiệu của bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty của bên kia. Cũng với điều kiện là không bên nào sẽ đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ Nhãn hiệu nào về cơ bản giống hoặc tương tự một cách khó hiểu với bất kỳ Nhãn hiệu nào thuộc về bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm công ty của bên kia.

21. CƠ CẤU HOA HỒNG

Hoa hồng được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm của Doanh thu ròng hoặc CPA của các FTD đủ điều kiện. Bạn có thể xem cấu trúc hoa hồng chính xác của Sportsbet.io từ phụ lục A, một phần của thỏa thuận này hoặc cấu trúc đã được chỉ định cho tài khoản đại lý của bạn.

Phụ lục A – Hoa hồng Sportsbet.io

Hoa hồng được trả theo tỷ lệ phần trăm của Doanh thu từ trò chơi trực tuyến. Cơ cấu hoa hồng chính xác được giải thích như sau:

Bậc 1 = 1 – 15 FTD bắt buộc để nhận 25% hoa hồng

Bậc 2 = 16 – 40 FTD bắt buộc để nhận 30% hoa hồng

Bậc 3 = 40 FTD trở lên bắt buộc để nhận 35% hoa hồng


Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Liên kết Livecasino

Cập nhật vào 01.01.2023

Định nghĩa

 • livecasino.io được gọi là ‘chúng tôi’ hoặc ‘Công ty’
 • Đơn vị liên kết được gọi là “bạn” hoặc ‘liên kết’
 • Trang web’ có nghĩa là nền tảng livecasino.io được sử dụng thông qua máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc các nền tảng khác được Đơn vị liên kết sử dụng
 • Livecasino.io được sở hữu và điều hành bởi mBet Solutions NV (Kaya Richard J. Beaujon Z / N Landhuis Joonchi II Curaçao). Trang web được cấp phép và quản lý bởi Chính phủ Curaçao theo giấy phép số 1668/JAZ. Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó là mProcessing Solutions Ltd, Cyprus, xử lý tất cả các quy trình thanh toán bằng EUR.

Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký Chương trình liên kết livecasino.io (“Chương trình liên kết”) và nhấp vào “Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện (“ Điều khoản ”)” trong biểu mẫu đăng ký, bạn (sau đây gọi là “Đơn vị liên kết”) đồng ý tuân theo bởi tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận này. Cơ cấu hoa hồng nêu trong Điều 21 của Hiệp định này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của cơ cấu đó. livecasino.io có quyền sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc mở rộng bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước cho Liên kết theo Điều khoản quy định trong Thỏa thuận này. Bạn đồng ý với: [1]

1. Tham gia vào Chương trình liên kết

2. Sử dụng trang web liên kết livecasino.io hoặc các công cụ tiếp thị Livecasino.io (như được định nghĩa sau đây).

3. Điều kiện là việc chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng liên kết nào từ livecasino.io xác nhận sự chấp nhận không thể hủy ngang của bạn đối với Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào trong đó.

Do đó, bạn sẽ có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các Điều khoản của Thỏa thuận này cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Chung và Chính sách Quyền riêng tư của trang web livecasino.io, cũng như với bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn nào khác được đưa ra từ thỉnh thoảng. Thỏa thuận giữa Công ty và Đơn vị liên kết có hiệu lực vào ngày đơn đăng ký liên kết được chấp thuận.

1. Mục đích

1.1. Đơn vị liên kết duy trì và vận hành một hoặc nhiều trang web trên Internet (sau đây được gọi chung là “Trang web”) hoặc giới thiệu khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác.

1.2. Thỏa thuận này điều chỉnh các điều khoản và điều kiện có liên quan đến việc Quảng cáo trang web www.livecasino.io của Đơn vị liên kết, sau đây được gọi là “Livecasino.io”, theo đó Đơn vị liên kết sẽ được trả một khoản hoa hồng như được định nghĩa trong Thỏa thuận này tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được gửi đến Livecasino.io và các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.3. Bạn có thể tìm hiểu định nghĩa về thuật ngữ Doanh thu từ trò chơi điện tử trong Điều 20 của Thỏa thuận này. Trong trường hợp giới thiệu sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm khác trong tương lai, livecasino.io có quyền sử dụng định nghĩa riêng về thuật ngữ Doanh thu từ trò chơi điện tử cho từng sản phẩm.

2. Chấp nhận một Liên kết

2.1. Công ty có quyền từ chối bất kỳ đăng ký nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

3. Điều kiện Đủ điều kiện

Đơn vị liên kết đảm bảo rằng anh ấy hay cô ấy:

3.1. Đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán hiện hành để đồng ý và tham gia Thỏa thuận.

3.2. Có đủ năng lực và được ủy quyền hợp lệ để ký kết các Thỏa thuận ràng buộc.

3.3. Là chủ sở hữu của tất cả các quyền, giấy phép và giấy phép tiếp thị, quảng bá và quảng cáo livecasino.io theo các quy định của Thỏa thuận này.

3.4. Sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, luật và quy định hiện hành liên quan đến việc quảng cáo livecasino.io.

3.5. Hoàn toàn hiểu và chấp nhận các Điều khoản của Thỏa thuận.

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty

4.1. Công ty sẽ cung cấp cho Liên kết tất cả thông tin cần thiết và tài liệu tiếp thị để triển khai liên kết theo dõi hoặc mã thưởng. [2][KD3]

4.2. Công ty sẽ quản lý doanh thu được tạo ra thông qua các liên kết theo dõi, ghi lại doanh thu và tổng số tiền hoa hồng kiếm được thông qua liên kết, cung cấp cho Liên kết thống kê hoa hồng và xử lý tất cả các dịch vụ khách hàng liên quan đến doanh nghiệp. Một mã nhận dạng theo dõi duy nhất sẽ được chỉ định cho tất cả các khách hàng được giới thiệu.

4.3. Công ty sẽ thanh toán cho Liên kết số tiền đến hạn tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được tạo theo các Điều khoản của Thỏa thuận này.

4.4. Công ty có quyền phong tỏa hoặc đóng tài khoản. Ngoài bất kỳ quyền nào khác mà Công ty có thể được hưởng theo Thỏa thuận này, Công ty có quyền:

 • Trong trường hợp có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng Liên kết vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, tài khoản của Liên kết có thể bị khóa và các khoản thanh toán có thể bị đóng băng trong thời gian điều tra. Nếu cuộc điều tra chứng minh được việc vi phạm Thỏa thuận đã diễn ra, Livecasino.io có quyền giữ lại Lợi nhuận của đơn vị liên kết;
 • đóng bất kỳ tài khoản của Liên kết nào nếu theo ý kiến duy nhất của Công ty, điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích của Trang web hoặc Công ty. Nếu Liên kết vi phạm Thỏa thuận này, Livecasino.io có thể ngoài việc đóng tài khoản của Liên kết có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo luật định để bảo vệ quyền lợi của mình;
 • chấm dứt Thỏa thuận đối với tài khoản đơn vị liên kết trong đó Doanh thu từ trò chơi trực tuyến không chi trả cho các chi phí của Livecasino để duy trì tài khoản và quy trình thanh toán. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc thiệt hại cuối cùng gây ra cho Liên kết theo điều khoản 4.8.
 • livecasino.io có quyền bắt đầu điều tra nội bộ về tài khoản của Người chơi trên Trang web trong trường hợp Công ty nghi ngờ Liên kết vi phạm các quy định trên Trang web.

5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Liên kết

5.1. Đơn vị liên kết đảm bảo:

 • Cố gắng hết sức tích cực và hiệu quả để quảng cáo, tiếp thị và quảng bá livecasino.io rộng rãi nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên và tuân thủ các nguyên tắc của Công ty vì chúng có thể được đưa ra theo thời gian hoặc được xuất bản trực tuyến.
 • Tiếp thị và giới thiệu những người chơi tiềm năng đến livecasino.io với chi phí và chi phí riêng. Liên kết sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của mình. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Đơn vị liên kết phải chuyên nghiệp, phù hợp và hợp pháp theo luật hiện hành và phải phù hợp với Thỏa thuận này.
 • Chỉ sử dụng liên kết theo dõi [4], tài liệu tiếp thị hoặc mã thưởng được cung cấp trong phạm vi của chương trình liên kết, nếu không, không có bất kỳ đảm bảo nào có thể được cung cấp cho việc đăng ký và hạch toán bán hàng thích hợp. Ngoài ra, không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ liên kết hoặc tài liệu tiếp thị nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của mình.

5.2. Đơn vị liên kết đảm bảo:

 • Rằng nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào bôi nhọ, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa tài liệu khiêu dâm, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc đồ họa bạo lực.
 • Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc.
 • Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực pháp lý nào mà cờ bạc và quảng cáo của chúng là bất hợp pháp.
 • Rằng nó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập vào livecasino.io bởi hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn ở:
  • Gửi thư rác.
  • Thẻ meta không chính xác.
  • Đăng ký với tư cách là người chơi hoặc gửi tiền trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ tài khoản người chơi nào thông qua (các) trình theo dõi của họ để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ hoặc sử dụng người thân, bạn bè, nhân viên hoặc các bên thứ ba khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác để tăng một cách giả tạo hoa hồng phải trả hoặc để lừa dối Công ty. Vi phạm quy định này sẽ được coi là gian lận.
 • Rằng nó sẽ không trình bày trang web của mình theo cách có thể gây ra bất kỳ nguy cơ nhầm lẫn nào với livecasino.io hoặc Công ty và hoặc truyền đạt ấn tượng rằng trang web của bên ký kết có nguồn gốc một phần hoặc toàn bộ với Livecasino.io hoặc Công ty. Điều này áp dụng cho bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube, Discord hoặc bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào trong tương lai.
 • Không ảnh hưởng đến tài liệu tiếp thị có thể được Công ty chuyển tiếp hoặc cung cấp trực tuyến thông qua trang web https://lc.partners.io, đơn vị liên kết không được sử dụng livecasino.io hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà được trao cho Công ty trừ khi Công ty đồng ý sử dụng như vậy bằng văn bản [5].

6. Liên kết phụ

6.1. Liên kết phụ là một Liên kết do bạn giới thiệu cho chúng tôi, người có các điều kiện đủ điều kiện giống như một Liên kết. Tất cả các Liên kết phụ như vậy sẽ được liên kết với Tài khoản Liên kết của bạn với điều kiện là (các) Liên kết phụ đó đăng ký bằng một trong các liên kết giới thiệu Liên kết phụ của bạn. Để trở thành Liên kết chính, Liên kết phải gửi yêu cầu và được Công ty chấp thuận, một liên kết giới thiệu sau đó sẽ được cung cấp cho Liên kết chính.

6.2. Để trở thành Liên kết phụ, Liên kết phụ phải được đăng ký bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu của Liên kết phụ do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo việc đăng ký của Liên kết phụ hoàn thành đúng cách. Do không hoàn thành bất kỳ bước nào một cách chính xác, Liên kết phụ có thể không được liên kết với bạn.

6.3. Bạn sẽ kiếm được 10% hoa hồng của Liên kết phụ được tạo ra bởi mỗi Liên kết phụ mà bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ khoản phí hoa hồng nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp chuyển giao âm bởi Liên kết phụ, Liên kết chính cũng sẽ kế thừa chuyển giao âm.

6.4. Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, điều tra bất kỳ Liên kết phụ nào do bạn giới thiệu cho chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên tài khoản Liên kết phụ. Nếu một Liên kết phụ do bạn giới thiệu cho chúng tôi bị phát hiện đã tham gia hoặc liên quan đến Gian lận, Spam hoặc bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận. Công ty bảo lưu, theo quyết định riêng của mình, quyền giữ lại tất cả các khoản thanh toán hoa hồng của Liên kết phụ liên quan đến Liên kết phụ đó, do bạn và đình chỉ, đóng băng và tịch thu tài khoản, nếu thấy thích hợp.

6.5. Mọi Liên kết phụ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc thực hiện nghĩa vụ của Liên kết phụ đó theo Thỏa thuận.

6.6. livecasino.io không chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào bao gồm cả các tranh chấp xảy ra giữa Đơn vị liên kết chính và Đơn vị liên kết phụ. Mọi trách nhiệm liên quan đến giao tiếp giữa Liên kết chính và Liên kết phụ vẫn thuộc về Liên kết chính và Liên kết phụ.

7. Thanh toán

7.1. Công ty đồng ý trả cho Liên kết một khoản hoa hồng dựa trên Doanh thu chơi game ròng được tạo ra từ các khách hàng mới được giới thiệu bởi trang web của Liên kết hoặc một kênh khác. Khách hàng mới là những khách hàng của Công ty chưa có tài khoản chơi game và những người truy cập Trang web qua liên kết theo dõi và đăng ký đúng cách và thực hiện chuyển bitcoin ít nhất tương đương với số tiền gửi tối thiểu vào tài khoản cá cược livecasino.io của họ. Hoa hồng sẽ được coi là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào khác nếu có.

7.2. Hoa hồng sẽ là một tỷ lệ phần trăm của Doanh thu Trò chơi Trực tuyến phù hợp với những gì được quy định trong cơ cấu hoa hồng cho sản phẩm cụ thể. Tính toán cụ thể cho từng sản phẩm và nó được đặt ra trong mọi cấu trúc hoa hồng cho từng sản phẩm cụ thể.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trước ngày 15 [6][KD7] của mỗi tháng dương lịch, với điều kiện số tiền đến hạn vượt quá 50 mBTC [8] hoặc giá hàng ngày tương đương trong USDT. Nếu số dư đến hạn nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu, số tiền này sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi tổng thể vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định theo kết quả hoạt động của tháng trước.

7.4. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện nếu số dư chưa thanh toán của đơn vị liên kết là dương. Nếu số dư âm do hiệu suất của người dùng trên các trò chơi, số dư sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Nếu doanh thu của tháng tiếp theo là số dương và bao gồm số âm của tháng trước thì việc thanh toán sẽ được thực hiện. Phương pháp này được gọi là chuyển âm.

7.5 Trong bất kỳ tháng cụ thể nào, nếu Khách hàng tạo ra doanh thu ròng âm ít nhất là 10.000 đô la, thì khách hàng đó sẽ được coi là ‘Người thu tiền cao’, theo mục đích của phần này. Nếu Doanh thu ròng tổng hợp cho Đơn vị liên kết, trong tháng đó, là âm 2.000 đô la trở lên, thì chính sách Cao cấp như được nêu dưới đây, sẽ áp dụng:

 • 1. Doanh thu ròng âm do High-Roller tạo ra sẽ được chuyển tiếp và bù trừ với Doanh thu ròng trong tương lai do High Roller tạo ra;
 • 2. Số dư âm chuyển tiếp không được bù trừ vào Doanh thu thuần của Khách hàng khác;
 • 3. Số dư âm được chuyển sang không được lớn hơn tổng Doanh thu thuần âm tổng hợp trên tài khoản Liên kết cho tháng đó;
 • 4. Số dư âm của Công ty cao cấp sẽ bị giảm đi bởi Doanh thu thuần dương trong tương lai mà chúng tạo ra trong những tháng tiếp theo;
 • 5. Số dư âm sẽ không được tăng lên bởi Doanh thu thuần âm trong tương lai trừ khi Người thu tiền cao đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện trong những tháng tiếp theo.

7,5. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện bằng Bitcoin vào tài khoản người chơi được chỉ định được cung cấp vào ngày đầu tiên của tháng. Một tài khoản như vậy sẽ được đơn vị liên kết gửi trong phần “Cài đặt” trên phụ trợ “Trang tổng quan đơn vị liên kết”. Nếu có sai sót trong việc tính toán hoa hồng, Công ty có quyền sửa lại cách tính đó bất kỳ lúc nào và sẽ thanh toán khoản thanh toán thiếu hoặc đòi lại khoản thanh toán thừa đã thực hiện cho Liên kết trước ngày 15 dương lịch của mỗi tháng dương lịch. Nếu khoản thanh toán chưa được thực hiện cho Đơn vị liên kết trước ngày 15 dương lịch, hoa hồng sẽ được thanh toán đầy đủ trong vào tháng tiếp theo chỉ khi Đơn vị liên kết đã cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết cho Công ty.

7.6. Việc chấp nhận thanh toán của Liên kết sẽ được coi là đã đầy đủ và quyết toán cuối cùng của số dư đến hạn trong khoảng thời gian được chỉ định.

7.7. Nếu Đơn vị liên kết không đồng ý với số dư đến hạn được báo cáo, trong vòng bảy (7) ngày, Công ty sẽ gửi email đến Công ty đến affiliates@livecasino.io và nêu rõ lý do tranh chấp. Việc không gửi email trong thời hạn quy định sẽ được coi là sự xác nhận không thể thu hồi về số dư đến hạn trong khoảng thời gian đã nêu.
7.8. Công ty có thể trì hoãn việc thanh toán bất kỳ số dư nào cho Liên kết trong tối đa sáu mươi (60) ngày, trong khi Công ty điều tra và xác minh rằng các giao dịch có liên quan tuân thủ các quy định của Điều khoản.

7.9. Sẽ không có khoản thanh toán nào đến hạn khi lưu lượng truy cập được tạo ra là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này.

7.10. Đơn vị liên kết đồng ý trả lại tất cả hoa hồng nhận được dựa trên các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, cộng với tất cả các chi phí cho các nguyên nhân pháp lý hoặc hành động có thể được đưa ra chống lại Đơn vị liên kết trong phạm vi tối đa của pháp luật.

7.11. Để rõ ràng, các bên đồng ý cụ thể rằng khi một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này, Liên kết sẽ không còn được quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ Công ty, miễn là các khoản thanh toán đó đã đến hạn (hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán ) sẽ được thanh toán.

7.12. Theo quyết định riêng của Công ty, Đơn vị liên kết có thể có cơ hội để cơ cấu lại cấu trúc hoa hồng của mình. Ví dụ về các nguồn doanh thu thay thế có thể bao gồm mô-đun Giá mỗi chuyển đổi (CPA). Công ty tuyên bố với Đơn vị liên kết rằng chỉ một Có thể áp dụng loại cơ cấu doanh thu và không thể để hai cơ cấu doanh thu khác nhau cùng tồn tại. Thỏa thuận này, khi đó Liên kết biết và đồng ý và hiểu rằng cấu trúc doanh thu được đề xuất mới sẽ thay thế toàn bộ cấu trúc hoa hồng hiện tại của họ. Liên kết cho đến khi chấm dứt Thỏa thuận này và sau đó theo các điều khoản và điều kiện có trong trong Thỏa thuận này.

7.13. Đơn vị liên kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản thuế, lệ phí, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc đến hạn ở cả trong nước và nước ngoài (nếu có) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc đơn vị có thẩm quyền nào khác bởi Liên kết là kết quả của khoản hoa hồng được tạo ra theo Thỏa thuận này.

8. Chấm dứt

8.1. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia ba mươi (30) ngày. Thông báo bằng văn bản có thể được cung cấp qua email.

8.2. Các bên ký kết theo đây đồng ý rằng khi chấm dứt Hợp đồng này:

 • Đơn vị liên kết phải xóa tất cả các tham chiếu đến Livecasino.io khỏi trang web của Đơn vị liên kết hoặc các kênh tiếp thị và thông tin liên lạc khác, bất kể thông tin liên lạc là thương mại hay phi thương mại.
  Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Liên kết theo Thỏa thuận này sẽ ngay lập tức chấm dứt và tất cả các quyền sẽ hoàn nguyên về người cấp phép tương ứng và Liên kết sẽ ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và các chỉ định khác được cấp cho Công ty.
 • Liên kết sẽ chỉ được hưởng những khoản hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực; tuy nhiên với điều kiện là, Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Liên kết trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền được thanh toán chính xác. Liên kết sẽ không đủ điều kiện để kiếm hoặc nhận hoa hồng sau ngày chấm dứt này.
 • Nếu Thỏa thuận này bị Công ty chấm dứt trên cơ sở Liên kết vi phạm, Công ty sẽ có quyền giữ lại khoản hoa hồng kiếm được nhưng chưa thanh toán của Liên kết kể từ ngày chấm dứt làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hành vi vi phạm đó. Nó được nêu rõ thêm rằng việc chấm dứt của Công ty do Liên kết vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không yêu cầu thời gian thông báo và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Công ty thông báo đơn giản cho Liên kết.
 • Liên kết phải trả lại cho Công ty bất kỳ và tất cả thông tin bí mật (và tất cả các bản sao và nguồn gốc của chúng) thuộc quyền sở hữu, lưu giữ và kiểm soát của Liên kết.
 • Liên kết sẽ giải phóng Công ty khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ đối với những nghĩa vụ mà bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại sau khi chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không giải trừ cho Liên kết khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này, xảy ra trước khi chấm dứt hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm thông tin bí mật nào ngay cả khi vi phạm phát sinh bất kỳ lúc nào sau khi chấm dứt Thỏa thuận này. Nghĩa vụ bảo mật của Liên kết đối với Công ty sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

8.3. Chúng tôi sẽ tự động chấm dứt nếu tài khoản của bạn không hoạt động. Nếu Tài khoản liên kết của bạn không hoạt động, Thỏa thuận và việc bạn tham gia vào Mạng liên kết sẽ tự động chấm dứt. Trong Phần này, Không hoạt động “có nghĩa là khi bạn chưa đăng ký Người chơi tiền thật mới cho một trăm tám mươi (180) ngày trở lên; Khi việc chấm dứt tự động xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng Phí của bạn sẽ bị đóng băng. Nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày, mọi khoản tiền còn lại trong vòng Tài khoản liên kết của bạn sẽ hoàn nguyên về chúng tôi.

9. Bảo hành

9.1. Đơn vị liên kết xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng Internet có rủi ro riêng và chương trình liên kết này được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không có đảm bảo nào được thực hiện rằng nó sẽ giúp truy cập vào trang web của nó có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Liên kết hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của trang web www.livecasino.io hoặc chương trình liên kết.

10. Bồi thường

10.1. Liên kết đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các Liên kết, người kế thừa, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, miễn phí và vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘ và phí chuyên gia, liên quan đến hoặc phát sinh từ:

 • Bất kỳ vi phạm nào đối với tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước của Liên kết theo Thỏa thuận này.
 • Việc Liên kết sử dụng (hoặc lạm dụng) các tài liệu tiếp thị.
 • Tất cả các hành vi và hoạt động diễn ra dưới ID người dùng và mật khẩu của Liên kết.
 • Bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp nào có trong trang web của Đơn vị liên kết hoặc như một phần của thông tin và dữ liệu của Đơn vị liên kết.
 • Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào rằng trang web của Đơn vị liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Đơn vị liên kết vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào của bên thứ ba.
 • Bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng trang web của Đơn vị liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Đơn vị liên kết.
 • Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Liên kết.
 • Bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này.

10.2. Công ty có quyền tham gia, bằng chi phí của mình để bảo vệ bất kỳ vấn đề nào.

11. Quyền của Công ty

11.1. Công ty hoặc livecasino.io có thể từ chối bất kỳ người chơi nào hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu cần tuân thủ chính sách của Công ty hoặc Livecasino.io hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty

11.2. Công ty có thể từ chối bất kỳ người nộp đơn nào hoặc có thể đóng bất kỳ tài khoản của Liên kết nào nếu cần tuân thủ chính sách của Công ty hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty. Nếu Liên kết vi phạm Thỏa thuận này hoặc Điều khoản của Công ty hoặc các quy tắc, chính sách và hướng dẫn khác của Công ty, ngoài việc đóng tài khoản của Liên kết, Công ty có thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình.

12. Luật điều chỉnh & cơ quan tài phán

12.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Curacao và bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này phải được đưa ra ở Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán của tòa án luật Curacao.

13. Chuyển nhượng

13.1. Đơn vị liên kết không được chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo hoạt động của luật pháp hoặc theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp đơn vị liên kết có được hoặc có được quyền kiểm soát đối với một đơn vị liên kết khác của livecasino.io, thì tài khoản sẽ cùng tồn tại trên các điều khoản riêng lẻ.

13.2. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý trước của Liên kết.

13.3 Công ty thừa nhận rằng một Liên kết có thể muốn bán công việc kinh doanh của Liên kết của mình cho một bên thứ ba. Công ty yêu cầu một Đơn vị liên kết công nhận và tôn trọng rằng phẩm chất cá nhân, tính cách và lý lịch của các đơn vị liên kết của Công ty là rất quan trọng đối với quyết định của Công ty về việc chấp nhận một người làm Liên kết của Chương trình liên kết.

13.4 Nếu một Liên kết muốn bán hoặc định đoạt cổ phần hoặc tài sản của doanh nghiệp Liên kết của mình cho một bên thứ ba (hoặc ký kết bất kỳ giao dịch nào có tính chất tương tự với một bên thứ ba sẽ dẫn đến việc thay đổi quyền kiểm soát hiệu quả của anh ấy / cô ấy / doanh nghiệp Liên kết của mình) Liên kết phải được yêu cầu, trước khi hoàn tất việc bán, thanh lý hoặc chuyển nhượng, cho:

13.4.1 thông báo trước bằng văn bản cho Công ty không dưới 30 (ba mươi) ngày về ý định đó, đồng thời cung cấp các chi tiết như Công ty có thể yêu cầu (sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, ID Đơn vị liên kết bán và chi tiết đầy đủ của người mua dự định (bao gồm chi tiết ngân hàng của họ và, nếu họ đã là Liên kết của Chương trình Liên kết, ID Liên kết của họ) và cung cấp cho Công ty sự đồng ý không thể hủy ngang và quyền thanh toán cho Hoa hồng Liên kết bán, sau khi việc bán hàng hoàn tất, người mua;

13.4.2 đưa ra chứng thư bán hàng với điều kiện tạm ngưng là Công ty chấp thuận người mua đó làm Liên kết của Chương trình liên kết và người mua dự định đó sẽ tham gia Chương trình liên kết theo sự chấp thuận của Công ty (theo quyết định riêng của Công ty).

13.5 Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối một người dự định mua doanh nghiệp của Đơn vị liên kết, với tư cách là đơn vị liên kết của Chương trình liên kết và trong trường hợp này có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức.

13.6 Trong trường hợp Liên kết qua đời, Thỏa thuận này sẽ ngay lập tức chấm dứt.

14. Không từ bỏ

14.1. Việc Công ty không thực thi việc Liên kết tuân thủ các Điều khoản được nêu trong Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc Công ty từ bỏ quyền thực thi các điều khoản đã nêu vào bất kỳ lúc nào.

15. Trường hợp bất khả kháng

15.1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó xuất phát từ nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý và không phải do lỗi của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tranh chấp lao động , đình công, rối loạn công nghiệp, hành động của Chúa, hành động khủng bố, lũ lụt, sét đánh, lỗi tiện ích hoặc liên lạc, động đất hoặc thương vong khác. Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra, bên không thực hiện được miễn là bất kỳ việc thực hiện nào bị ngăn cản bởi sự kiện bất khả kháng trong phạm vi ngăn cản. Với điều kiện là, nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày thì một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận mà không cần thông báo.

16. Mối quan hệ của các bên

16.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào trong Thỏa thuận này, sẽ được coi là một trong hai bên (hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của bên đó) trở thành nhân viên hoặc đại diện hợp pháp của bên kia, cũng như tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, liên kết hoặc hợp tác nào giữa hoặc giữa các bên, cũng như trao cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền lực hoặc thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để tham gia bất kỳ Thỏa thuận hoặc cam kết nào thay mặt (cũng như không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào đối với) bữa tiệc khác.

17. Hiệu lực từng phần/Từ bỏ

17.1. Bất cứ khi nào có thể, mỗi điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được giải thích theo cách có hiệu lực và hợp lệ theo luật hiện hành, nhưng nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì điều khoản đó sẽ chỉ vô hiệu trong phạm vi sự vô hiệu đó hoặc không thể thực thi, mà không làm mất hiệu lực phần còn lại của Thỏa thuận này. Sẽ không có sự từ bỏ nào được ngụ ý đối với hành vi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào và phải bằng văn bản để có hiệu lực.

18. Bảo mật

18.1. Tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở lĩnh vực kinh doanh và tài chính, danh sách khách hàng và người mua, cũng như thông tin giá cả và bán hàng và bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm, hồ sơ, hoạt động, kế hoạch kinh doanh, quy trình, thông tin sản phẩm, kiến thức kinh doanh- Cách thức hoặc logic, bí mật thương mại, cơ hội thị trường và dữ liệu cá nhân của Công ty sẽ được bảo mật. đã được cung cấp bởi Công ty. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.
18.2. Liên kết tự buộc mình không được sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

19. Những thay đổi đối với Thỏa thuận này

19.1. Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước cho Liên kết theo các Điều khoản được nêu trong Thỏa thuận này. Mọi thay đổi như vậy sẽ được xuất bản trên livecasino.io.

19.2. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch nào của Thỏa thuận này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

20. Nhãn hiệu

20.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ cấp cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác [sau đây được gọi đơn giản là ‘Nhãn hiệu’] của bên kia. Tại bất kỳ thời điểm nào trong hoặc sau thời hạn, một trong hai bên sẽ cố gắng hoặc thách thức hoặc hỗ trợ hoặc cho phép người khác thách thức hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Nhãn hiệu của bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty của bên kia. Cũng với điều kiện là không bên nào sẽ đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ Nhãn hiệu nào về cơ bản giống hoặc tương tự một cách khó hiểu với bất kỳ Nhãn hiệu nào thuộc về bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào nằm trong nhóm công ty của bên kia.

21. Cơ cấu hoa hồng

21.1. Hoa hồng được trả theo tỷ lệ phần trăm của Doanh thu từ trò chơi trực tuyến. Cơ cấu hoa hồng chính xác được nêu dưới đây và là một phần của thỏa thuận này. Trong trường hợp này Phần thưởng trả phí có nghĩa là phần thưởng được ghi có cho khách hàng (tiền ảo), không phải Chi phí trả thưởng. Sự khác biệt là Phần thưởng trả phí là số tiền thưởng thực tế được ghi có. Chi phí Phần thưởng là chi phí thực tế được tính cho Phần thưởng trả phí bị mất và được tính bởi Nhà cung cấp trò chơi.

Hoa hồng LiveCasino

Cần có Bậc 1 = 1 – 5 FTD để nhận 25% hoa hồng

Bậc 2 = 6 – 15 FTD bắt buộc để nhận 30% hoa hồng

Bậc 3 = 16 – 30 FTD cần để nhận 35% hoa hồng

Bậc 4 = 31 – 50 FTD bắt buộc để nhận 40% hoa hồng

FTD cấp 5 = 51+ yêu cầu nhận 45% hoa hồng


Điều khoản & Điều kiện của Liên kết Betadda

Cập nhật: 17.05.2022

Định nghĩa

 • Đơn vị liên kết: Một pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân đã đăng ký và được Betadda chấp nhận là đơn vị liên kết của chương trình liên kết theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • Tài khoản liên kết: Giao diện theo dõi và báo cáo kỹ thuật được thiết lập để đơn vị liên kết sử dụng để theo dõi hiệu suất, truy cập tài liệu tiếp thị, truy cập báo cáo tài chính và định cấu hình chi tiết thanh toán.
  Mạng liên kết: Hoạt động như một trung gian giữa các nhà xuất bản và các chương trình liên kết của người bán.
 • Chương trình liên kết: Chương trình liên kết do Betadda.com điều hành và là đối tượng của Thỏa thuận này.
 • Trang web của Đơn vị liên kết: một trang web thuộc sở hữu của Đơn vị liên kết gửi lưu lượng truy cập đến Betadda.com
 • Thỏa thuận: Hợp đồng và các phụ lục của nó giữa Công ty và Đơn vị liên kết phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Đơn vị liên kết.
 • Công ty: có nghĩa là Adda Entertainment N.V.
 • Nội dung: tài liệu do Công ty cung cấp cho các mục đích của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết văn bản (bao gồm các liên kết Liên kết phụ), biểu ngữ và các tài liệu quảng cáo chung khác.
 • FTD (người gửi tiền lần đầu): Đăng ký và gửi tiền thành công Tài khoản người chơi mới tại Betadda.com từ link / liên kết theo dõi đơn vị liên kết.
 • Điều khoản và Điều kiện Chung: Các điều khoản và điều kiện chung của Betadda.com
 • Đơn vị liên kết chính: Đơn vị liên kết được chấp thuận có thể hoạt động như một đơn vị liên kết chính, người tuyển dụng các đối tác liên kết mới cho Chương trình Liên kết Betadda.com bằng cách sử dụng liên kết Đơn vị liên kết chính từ tài khoản đơn vị liên kết.
  Doanh thu trò chơi thuần: Tổng doanh thu trò chơi hàng tháng sau khi trừ đi các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao dịch tài chính, tiền thưởng, phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết, thuế trò chơi, chi phí nhà cung cấp trò chơi và khoản bồi hoàn.
 • Khách hàng mới: Khách hàng của Betadda.com chưa có tài khoản chơi game và truy cập Betadda.com qua Liên kết theo dõi do Betadda.com cung cấp và đăng ký tài khoản hợp lệ.
 • Người chơi bằng tiền thật: Khách hàng mới đã thực hiện chuyển khoản tiền thật ít nhất tương đương với số tiền gửi tối thiểu vào tài khoản người chơi của họ và đặt cược ít nhất một lần bằng tiền thật trên Betadda.com
 • Đơn vị liên kết phụ: bất kỳ pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân nào, sau khi được Đơn vị liên kết chính giới thiệu đến Chương trình thông qua liên kết theo dõi đơn vị liên kết phụ, sẽ tham gia vào thỏa thuận này. Đơn vị liên kết chính được giới thiệu kiếm tiền hoa hồng từ những người chơi của đơn vị liên kết phụ.
 • Liên kết theo dõi: Một liên kết duy nhất được tạo trong tài khoản đơn vị liên kết cho mỗi đơn vị liên kết và chi tiết hóa trên cơ sở chiến dịch, để theo dõi và ghi lại Khách hàng mới mà đơn vị liên kết đã mang đến Betadda.com
 • Tài khoản người chơi: Đơn vị liên kết phải tạo Tài khoản người chơi tại Betadda.com mà họ quảng bá và gửi tên người dùng vào tài khoản liên kết của họ để nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào.
 • Chính sách bảo mật: Các chính sách bảo mật của Betadda.com.

Tài liệu này (Thỏa thuận liên kết hoặc Thỏa thuận) đưa ra các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa:

Adda Entertainment N.V. (sau đây gọi là Công ty hoặc Betadda.com), một công ty được đăng ký hợp lệ theo luật của Curacao và cá nhân / công ty nêu trên biểu mẫu đăng ký liên quan (sau đây gọi là Liên kết “), cho phép Liên kết tham gia và trở thành thành viên (nếu đơn đăng ký của Liên kết thành công) của Chương trình Liên kết Betadda.com (“Chương trình”).

Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Liên kết Betadda.com và nhấp vào “Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện” trong biểu mẫu đăng ký, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong trang Betadda.com.
Cơ cấu hoa hồng được phác thảo cho Betadda.com được nêu trong Phụ lục A của Thỏa thuận này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của nó. Bạn đồng ý với:

Cơ cấu hoa hồng được phác thảo cho Betadda.com được nêu trong Phụ lục A của Thỏa thuận này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của nó. Bạn đồng ý với:

 1. Tham gia vào Chương trình liên kết
 2. Sử dụng các trang web Betadda.com hoặc các công cụ tiếp thị
 3. Điều kiện là việc chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng Liên kết nào từ trang web Betadda.com xác nhận sự chấp nhận không thể hủy ngang của bạn đối với Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào trong đó.
 4.  Không cho phép nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực tài phán nào cấm cờ bạc hoặc quảng cáo cho chúng.

Do đó, bạn có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các điều khoản của Betadda.com cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện chung và Chính sách Bảo mật của Betadda.com, cũng như với bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn nào khác được đưa ra theo thời gian thời gian. Thỏa thuận giữa Công ty và bạn có hiệu lực vào ngày đơn đăng ký Chương trình liên kết được chúng tôi chấp thuận.

1. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH CHUNG

1.1. Đơn vị liên kết duy trì và vận hành một hoặc nhiều trang web trên internet (gọi chung là Trang web liên kết), hoặc giới thiệu khách hàng tiềm năng cho chúng tôi thông qua các kênh khác.

1.2. Thỏa thuận này điều chỉnh các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc quảng cáo Betadda.com của Đơn vị liên kết, theo đó Đơn vị liên kết sẽ được trả hoa hồng như được định nghĩa trong Thỏa thuận này tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được gửi đến Betadda.com và các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.3. Định nghĩa của thuật ngữ Doanh thu trò chơi trực tuyến được cung cấp ở trên trong phần định nghĩa. Trong trường hợp chúng tôi giới thiệu một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm khác trong tương lai, Công ty có quyền sử dụng định nghĩa riêng cho thuật ngữ Doanh thu trò chơi trực tuyến cho mỗi sản phẩm.

2. CHẤP NHẬN MỘT LIÊN KẾT

2.1. Công ty có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký Chương trình liên kết nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

3. ĐIỀU KIỆN ĐÁNH GIÁ

3.1. Đơn vị liên kết đảm bảo rằng anh ấy / cô ấy:

 • a) Đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán hiện hành để đồng ý và tham gia Thỏa thuận.
 • b) Có thẩm quyền và được ủy quyền hợp lệ để ký kết các Thỏa thuận ràng buộc.
 • c) Là chủ sở hữu của tất cả các quyền, giấy phép và giấy phép tiếp thị, quảng bá và quảng cáo Betadda.com theo các quy định của Thỏa thuận.
 • d) Sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, luật và quy định hiện hành liên quan đến việc quảng bá Betadda.com
 • e) Hoàn toàn hiểu và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

4.1. Công ty sẽ cung cấp cho Đơn vị liên kết tất cả thông tin cần thiết và tài liệu tiếp thị để triển khai Liên kết theo dõi khi Công ty thấy phù hợp và cần thiết.

4.2. Công ty sẽ chỉ định một mã nhận dạng theo dõi duy nhất cho tất cả các khách hàng được Đơn vị liên kết giới thiệu. Công ty sẽ tính Doanh thu trò chơi trực tuyến được tạo ra thông qua các liên kết theo dõi, ghi lại Doanh thu trò chơi trực tuyến và tổng số tiền hoa hồng của Đơn vị liên kết kiếm được thông qua liên kết, cung cấp cho Đơn vị liên kết thống kê hoa hồng và xử lý tất cả các dịch vụ khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

4.3. Công ty sẽ thanh toán cho Đơn vị liên kết số tiền đến hạn tùy thuộc vào chương trình hoa hồng được chỉ định cho đơn vị liên kết trên lưu lượng truy cập do Đơn vị liên kết tạo ra theo các điều khoản của Thỏa thuận.

4.4. Công ty có quyền đóng băng hoặc đóng (các) Tài khoản Liên kết. Ngoài bất kỳ quyền nào khác mà Công ty có thể được hưởng theo Thỏa thuận này, Công ty có quyền:

 • a) trong trường hợp có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng Liên kết vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận, (các) Tài khoản của Liên kết có thể bị khóa và các khoản thanh toán có thể bị phong tỏa trong thời gian điều tra. Nếu cuộc điều tra chứng minh có vi phạm Thỏa thuận đã diễn ra, Công ty có quyền giữ lại hoa hồng của Liên kết;
 • b) đóng bất kỳ (các) tài khoản của Liên kết nếu theo ý kiến riêng của Công ty, điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích của trang web của Công ty hoặc của Công ty. Nếu Liên kết vi phạm Ngoài việc đóng (các) tài khoản của Liên kết, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo luật để bảo vệ quyền lợi của mình;
 • c) chấm dứt Thỏa thuận đối với (các) tài khoản của Đơn vị liên kết trong đó đơn vị liên kết đe dọa nhân viên của Nhóm liên kết với tổn hại về thể chất. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc thiệt hại cuối cùng gây ra cho Liên kết.
 • d) Công ty có quyền bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ về các tài khoản của Liên kết hoặc người chơi trên Betadda.com trong trường hợp Công ty nghi ngờ Liên kết vi phạm các quy tắc trên trang web của Công ty liên kết.

5. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

5.1. Đơn vị liên kết đảm bảo:

 • a) Cố gắng hết sức tích cực và hiệu quả để quảng cáo, tiếp thị và quảng bá Betadda.com rộng rãi nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên và tuân thủ các nguyên tắc của Công ty vì chúng có thể được đưa ra theo thời gian thời gian hoặc được xuất bản trực tuyến.
 • b) Tiếp thị và giới thiệu những người chơi tiềm năng đến Betadda.com bằng chi phí và chi phí của riêng mình. Liên kết sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của mình. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Đơn vị liên kết phải chuyên nghiệp, phù hợp và hợp pháp theo luật hiện hành và phải phù hợp với Thỏa thuận.
 • c) Chỉ sử dụng liên kết theo dõi được cung cấp trong phạm vi của Chương trình liên kết, nếu không, không có bất kỳ đảm bảo nào có thể được cung cấp cho việc đăng ký và hạch toán bán hàng thích hợp của Công ty. Ngoài ra, không được thay đổi hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào bất kỳ liên kết hoặc tiếp thị nào tài liệu mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.
 • d) Chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và duy trì trang web Liên kết của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web Liên kết của mình.
 • e) Rằng nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào bôi nhọ, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa tài liệu khiêu dâm, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc đồ họa bạo lực.
 • f) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm vào bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc.
 • g) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực pháp lý nào mà cờ bạc và quảng cáo của chúng là bất hợp pháp.
 • h) Rằng nó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập vào Betadda.com bởi hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn ở:
  • I. Gửi thư rác.
  • II. Thẻ meta không chính xác.
  • III. Đăng ký với tư cách là người chơi hoặc gửi tiền trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ Tài khoản liên kết nào thông qua (các) trình theo dõi của họ để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ hoặc sử dụng người thân, bạn bè, nhân viên hoặc các bên thứ ba khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác để tăng một cách giả tạo hoa hồng phải trả hoặc để lừa dối Công ty. Vi phạm quy định này sẽ được coi là gian lận.
 • i) Rằng nó sẽ không trình bày trang web Liên kết của mình theo cách mà nó có thể gây ra bất kỳ nguy cơ nhầm lẫn nào với Công ty và hoặc truyền đạt ấn tượng rằng Trang web liên kết của bên ký kết có nguồn gốc một phần hoặc toàn bộ với Công ty.
 • j) Không ảnh hưởng đến tài liệu tiếp thị có thể được Công ty chuyển tiếp hoặc được cung cấp trực tuyến thông qua Chương trình Liên kết, Liên kết không được sử dụng Betadda.com hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác được trao cho Công ty trừ khi Công ty đồng ý sử dụng như vậy bằng văn bản.
 • k) Rằng nó sẽ không mua bất kỳ tên miền nào bao gồm bất kỳ tên, từ và cụm từ nào đang hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Betadda.com hoặc đặt giá thầu trên bất kỳ từ khóa hoặc cụm từ khóa nào bao gồm, bất kỳ tên, từ và cụm từ nào hoặc có thể được coi là một phần của Betadda.com ở bất kỳ định dạng nào trong bất kỳ công cụ tìm kiếm trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).

6. ĐƠN VỊ LIÊN KẾT PHỤ

6.1 Liên kết phụ là một đơn vị liên kết do bạn giới thiệu đến Công ty, người giữ các điều kiện đủ điều kiện giống như một Liên kết. Tất cả các Liên kết phụ đó sẽ được liên kết với tài khoản Liên kết của bạn (và bạn sẽ được coi là Liên kết chính) với điều kiện là (Các) Đơn vị liên kết phụ đăng ký bằng một trong các liên kết giới thiệu Đơn vị liên kết phụ của bạn. Để trở thành Đơn vị liên kết chính, Đơn vị liên kết phải gửi yêu cầu và được Công ty chấp thuận, một liên kết giới thiệu sau đó sẽ được cung cấp cho Đơn vị liên kết chính.

6.2 Để trở thành Liên kết phụ, Liên kết phụ phải được đăng ký bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu của Liên kết phụ do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo việc đăng ký của Liên kết phụ hoàn thành đúng cách. Do không hoàn thành bất kỳ bước nào một cách chính xác, Liên kết phụ có thể không được liên kết với bạn.

6.3 Bạn sẽ kiếm được một khoản hoa hồng cho Liên kết phụ được tạo ra bởi mỗi Liên kết phụ mà bạn đã giới thiệu thành công cho chúng tôi. Tỷ lệ hoa hồng được quy định trong Thỏa thuận liên kết ban đầu và Công ty có quyền thay đổi bất kỳ khoản phí hoa hồng nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp được chuyển giao âm bởi Liên kết phụ, thì Liên kết chính cũng sẽ kế thừa chuyển giao âm.

6.4 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, điều tra bất kỳ Liên kết phụ nào do bạn giới thiệu cho chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên tài khoản Liên kết phụ. Nếu một Liên kết phụ do bạn giới thiệu cho chúng tôi bị phát hiện đã tham gia hoặc liên quan đến Gian lận, Spam hoặc bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận. Công ty có toàn quyền quyết định giữ lại tất cả các khoản thanh toán hoa hồng của Liên kết phụ liên quan đến Liên kết phụ đó, do bạn và đình chỉ, đóng băng và tịch thu tài khoản, nếu thấy thích hợp.

6.5 Mọi Liên kết phụ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc thực hiện nghĩa vụ của Liên kết phụ đó theo Thỏa thuận.

6.6 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào bao gồm cả các tranh chấp xảy ra giữa Liên kết chính và Liên kết phụ. Mọi trách nhiệm liên quan đến giao tiếp giữa Liên kết chính và Liên kết phụ vẫn thuộc về Liên kết chính và Liên kết phụ.

7. THANH TOÁN

7.1. Công ty đồng ý trả cho Đơn vị liên kết một khoản hoa hồng dựa trên Doanh thu trò chơi ròng được tạo ra từ Khách hàng bằng tiền thật do trang web của Đơn vị liên kết hoặc một kênh khác giới thiệu. Khoản hoa hồng sẽ được coi là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào khác nếu có.

7.2. Hoa hồng sẽ là một tỷ lệ phần trăm (theo quy định tại điều khoản 21 của Thỏa thuận) của mô hình hoa hồng đã thỏa thuận, cho dù đó là Doanh thu từ trò chơi thuần theo những gì được quy định trong cơ cấu hoa hồng của Betadda.com (Phụ lục A) của Thỏa thuận cho sản phẩm cụ thể như bên dưới hoặc CPA cho mỗi FTD đủ điều kiện.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trước ngày 8 của mỗi tháng theo lịch, với điều kiện số tiền đến hạn vượt quá ngưỡng cụ thể của Betadda.com. Nếu số dư đến hạn nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu của phương thức thanh toán bạn đã chọn, nó sẽ được chuyển sang tháng sau và sẽ được thanh toán khi tổng thể vượt quá ngưỡng tối thiểu. Tỷ lệ hoa hồng được xác định theo kết quả hoạt động của tháng trước như được mô tả trong cấu trúc hoa hồng ở khoản 21 và Phụ lục A.

7.4. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện nếu số dư chưa thanh toán của Liên kết là số dương. Nếu số dư là số âm do hoạt động của người dùng trên các trò chơi, số dư sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Doanh thu của tháng tiếp theo sẽ là số dương và bao gồm kết chuyển âm từ tháng trước sau đó sẽ thanh toán. Phương pháp này được gọi là kết chuyển âm.

7,5. Việc thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện cho Liên kết bằng đơn vị tiền tệ mong muốn của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, phụ thuộc vào các điều khoản của Betadda.com. Nếu có sai sót trong việc tính toán hoa hồng, Công ty có quyền sửa lại cách tính đó bất kỳ lúc nào và sẽ thanh toán khoản thanh toán thiếu hoặc đòi lại khoản thanh toán thừa đã thực hiện cho Liên kết trước ngày thứ 8 của tháng dương lịch. Nếu khoản thanh toán chưa được thực hiện cho Liên kết vào ngày thứ 8 của tháng dương lịch, hoa hồng sẽ chỉ được thanh toán đầy đủ trong tháng tiếp theo khi Đơn vị liên kết đã cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết cho Công ty.

7.6. Việc chấp nhận thanh toán của Liên kết sẽ được coi là đã thanh toán đầy đủ và cuối cùng cho số dư đến hạn trong khoảng thời gian được chỉ định.

7.7. Nếu Liên kết không đồng ý với số dư đến hạn như đã báo cáo, trong vòng bảy (7) ngày, hãy gửi email cho Công ty tới affiliates@betadda.com và nêu rõ lý do tranh chấp. email trong thời hạn quy định sẽ được coi là thông báo xác nhận không thể hủy ngang về số dư đến hạn trong khoảng thời gian đã nêu.

7.8. Công ty có thể trì hoãn việc thanh toán bất kỳ số dư nào cho Liên kết trong tối đa sáu mươi (60) ngày, trong khi điều tra và xác minh rằng các giao dịch có liên quan tuân thủ các quy định trong điều khoản của Thỏa thuận.

7.9. Sẽ không có khoản thanh toán nào đến hạn khi lưu lượng truy cập được tạo ra là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy định nào trong các điều khoản của Thỏa thuận.

7.10. Đơn vị liên kết đồng ý trả lại tất cả hoa hồng nhận được dựa trên các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, cộng với tất cả các chi phí cho các nguyên nhân pháp lý hoặc hành động có thể được đưa ra chống lại Đơn vị liên kết trong phạm vi tối đa của pháp luật.

7.11. Để rõ ràng, các bên đồng ý cụ thể rằng khi một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này, Đơn vị liên kết sẽ không còn quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ Công ty, miễn là các khoản thanh toán đã đến hạn (hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán) sẽ được đã thanh toán.

7.12. Theo quyết định riêng của Công ty, Liên kết có thể có cơ hội để cơ cấu lại cơ cấu hoa hồng của mình. Ví dụ về các nguồn doanh thu thay thế có thể bao gồm mô-đun Giá mỗi chuyển đổi (CPA). Bằng văn bản này, Công ty tuyên bố với Đơn vị liên kết rằng chỉ có thể áp dụng một loại cấu trúc doanh thu và không thể để hai cấu trúc doanh thu khác nhau cùng tồn tại. Do đó, khi một Liên kết chọn chấp nhận đề nghị của Công ty về một cơ cấu doanh thu khác với cơ cấu hoa hồng tiêu chuẩn được nêu trong điều khoản 21 của Thỏa thuận này, thì Liên kết sẽ biết và đồng ý và hiểu rằng cơ cấu doanh thu được đề xuất mới sẽ thay thế cho cơ cấu doanh thu của mình. toàn bộ cấu trúc hoa hồng hiện có. Bất chấp những điều trên, tất cả các nghĩa vụ của Đơn vị liên kết được đảm nhận theo Thỏa thuận sẽ vẫn tiếp tục áp dụng cho Đơn vị liên kết cho đến khi Thỏa thuận chấm dứt và sau đó, theo các điều khoản có trong Thỏa thuận này.

7.13. Đơn vị liên kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản thuế, lệ phí, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc đến hạn ở cả trong nước và nước ngoài (nếu có) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc đơn vị có thẩm quyền nào khác bởi Liên kết là kết quả của khoản hoa hồng được tạo ra theo Thỏa thuận này.

8. CHẤM DỨT

8.1. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trong ba mươi (30) ngày cho bên kia. Thông báo bằng văn bản có thể được gửi qua email đến affiliates@betadda.com

8.2. Các bên ký kết theo đây đồng ý rằng khi chấm dứt Hợp đồng:

 • a) Liên kết phải xóa tất cả các tham chiếu đến Betadda.com khỏi trang web của Liên kết hoặc các kênh tiếp thị và thông tin liên lạc khác, bất kể thông tin liên lạc là thương mại hay phi thương mại.
 • b) Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Liên kết theo Thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay lập tức và tất cả các quyền sẽ hoàn nguyên về các nhà cấp phép tương ứng và Liên kết sẽ ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và các chỉ định khác được cấp cho Công ty.
 • c) Liên kết sẽ chỉ được hưởng những khoản hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực; tuy nhiên, với điều kiện Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Liên kết trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền được thanh toán chính xác. Liên kết sẽ không đủ điều kiện để kiếm hoặc nhận hoa hồng sau ngày chấm dứt này.
 • d) Nếu Thỏa thuận bị chấm dứt bởi Công ty do Liên kết vi phạm điều khoản 4.4. (b), Công ty sẽ có quyền giữ lại khoản hoa hồng kiếm được nhưng chưa thanh toán của Liên kết kể từ ngày chấm dứt làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ một vi phạm như vậy. Nó được nêu rõ thêm rằng việc chấm dứt của Công ty do Liên kết vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận sẽ không yêu cầu thời gian thông báo và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Công ty thông báo đơn giản cho Liên kết.
 • e) Liên kết phải trả lại các mục dữ liệu gốc chứa bất kỳ và tất cả thông tin bí mật (và tất cả các bản sao và nguồn gốc của chúng) thuộc quyền sở hữu, lưu giữ và kiểm soát của Liên kết cho Công ty hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ bản sao hoặc vùng chứa dữ liệu biểu mẫu điện tử nào có cùng .
 • f) Liên kết sẽ giải phóng Công ty khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ đối với những nghĩa vụ mà bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại sau khi chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không làm cho Liên kết khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào, xảy ra trước khi chấm dứt hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm thông tin bí mật nào ngay cả khi vi phạm phát sinh vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấm dứt Thỏa thuận. Nghĩa vụ bảo mật của Liên kết đối với Công ty sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

8.3. Nếu tài khoản Liên kết không hoạt động, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản với quyền đóng băng hoa hồng trên tài khoản. Trong điều khoản này, không hoạt động “có nghĩa là bạn chưa đăng ký Người chơi tiền thật mới cho một trăm tám mươi (180 ) ngày trở lên. Nếu Tài khoản liên kết của bạn không hoạt động, Thỏa thuận và việc tham gia của bạn vào Mạng liên kết sẽ tự động chấm dứt. Khi việc chấm dứt tự động xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng hoa hồng trên tài khoản Người chơi của bạn sẽ bị đóng băng. Nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi từ bạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày, bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong Tài khoản liên kết của bạn sẽ hoàn lại cho chúng tôi.

9. BẢO HÀNH

9.1. Đơn vị liên kết thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng internet có rủi ro riêng và Chương trình liên kết này được cung cấp nguyên trạng “và” như có sẵn “mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web Liên kết của mình có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trước Liên kết hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của www.betadda.com hoặc Chương trình liên kết.

10. XÁC NHẬN

10.1. Liên kết đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các Liên kết, người kế thừa, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, miễn phí và vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘ và phí chuyên gia, liên quan đến hoặc phát sinh từ:

 • a) Bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước của Liên kết theo Thỏa thuận.
 • b) Việc Liên kết sử dụng (hoặc sử dụng sai) các tài liệu tiếp thị.
 • c) Tất cả các hành vi và hoạt động xảy ra dưới ID người dùng và mật khẩu của Liên kết.
 • d) Bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp nào có trong trang web của Liên kết hoặc như một phần của thông tin và dữ liệu của Liên kết.
 • e) Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào rằng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào của bên thứ ba.
 • f) Bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết.
 • g) Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Liên kết.
 • h) Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận.

10.2. Công ty có quyền tham gia, bằng chi phí của mình để bảo vệ bất kỳ vấn đề nào.

11. QUYỀN CỦA CÔNG TY

11.1. Công ty có thể từ chối bất kỳ người chơi nào hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của Công ty hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty.

11.2. Công ty có thể từ chối bất kỳ người nộp đơn nào hoặc có thể đóng bất kỳ Tài khoản của Liên kết nào nếu cần tuân thủ luật pháp, chính sách của Công ty, Điều khoản và Điều kiện chung hoặc Chính sách Quyền riêng tư, Thỏa thuận hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty. Nếu Liên kết vi phạm Thỏa thuận hoặc các điều khoản của Công ty hoặc các quy tắc, chính sách và hướng dẫn khác, ngoài việc đóng Tài khoản Liên kết, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN PHÁP LÝ

12.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Curacao và bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản của Thỏa thuận này phải được đưa ra ở Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán của tòa án luật Curacao.

12.2. Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web Betadda.com sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Curacao và bất kỳ hành động nào liên quan đến trang web Betadda.com phải được thực hiện tại Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn đối với thẩm quyền của các tòa án luật Curacao.

13. CHUYỂN NHƯỢNG

13.1. Đơn vị liên kết không được chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp Đơn vị liên kết mua lại hoặc có được quyền kiểm soát đối với một Đơn vị liên kết khác của Betadda.com, thì các Tài khoản liên kết sẽ cùng tồn tại theo các điều khoản riêng.

13.2. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý trước của Liên kết.

14. KHÔNG TỪ BỎ

14.1. Việc Công ty không thực thi việc Liên kết tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận sẽ không cấu thành việc Công ty từ bỏ quyền thực thi các điều khoản đã nêu vào bất kỳ lúc nào.

15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

15.1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó xuất phát từ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý và không phải do lỗi của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tranh chấp lao động , đình công, rối loạn công nghiệp, hành động của Chúa, hành động khủng bố, lũ lụt, sét đánh, lỗi tiện ích hoặc liên lạc, động đất hoặc thương vong khác. Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra, bên không thực hiện được miễn trừ bất kỳ trường hợp nào mà việc thực hiện bị ngăn cản bởi sự kiện bất khả kháng trong phạm vi ngăn cản. Với điều kiện là, nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày thì một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận mà không cần thông báo.

16. QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN

16.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận, cũng như bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào trong Thỏa thuận, sẽ được coi là một trong hai bên (hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của bên đó) trở thành nhân viên hoặc đại diện hợp pháp của bên kia , cũng không được tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, liên kết hoặc hợp vốn nào giữa hoặc giữa các bên, cũng như không trao cho một bên bất kỳ quyền, quyền lực hoặc thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để ký kết bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào thay mặt (cũng như không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ khi) bên kia.

17. TÁCH BIỆT/MIỄN TRỪ

17.1. Bất cứ khi nào có thể, mỗi điều khoản của Thỏa thuận sẽ được giải thích theo cách có hiệu lực và hợp lệ theo luật hiện hành, nhưng nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực chỉ trong phạm vi sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó, mà không làm mất hiệu lực phần còn lại của Thỏa thuận. Sẽ không có sự từ bỏ nào được ngụ ý đối với hành vi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào và phải bằng văn bản để có hiệu lực.

18. BẢO MẬT

18.1. Tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở kinh doanh và tài chính, danh sách khách hàng và người mua, cũng như thông tin giá cả và bán hàng và bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm, hồ sơ, hoạt động, kế hoạch kinh doanh, quy trình, thông tin sản phẩm, bí quyết kinh doanh hoặc logic , bí mật kinh doanh, cơ hội thị trường, Mạng lưới liên kết, Chương trình liên kết, Liên kết phụ và dữ liệu cá nhân của những người chơi của Công ty sẽ được bảo mật. Thông tin đó không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào, không trực tiếp hay gián tiếp trừ khi Công ty cung cấp sự đồng ý rõ ràng và bằng văn bản trước đó. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt

18.2. Liên kết tự buộc mình không được sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận.

19. VIỆC THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY

19.1. Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước cho Liên kết theo các điều khoản quy định trong Thỏa thuận. Mọi thay đổi như vậy sẽ được công bố trên Betadda.com.

19.2. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

20. GIAO DỊCH

20.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận sẽ cấp cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (được gọi là “Nhãn hiệu”) của bên kia. Tại bất kỳ thời điểm nào trong hoặc sau thời hạn, một trong hai bên sẽ cố gắng hoặc thách thức hoặc hỗ trợ hoặc cho phép người khác thách thức hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Nhãn hiệu của bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty của bên kia. Cũng với điều kiện là không bên nào sẽ đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ Nhãn hiệu nào về cơ bản giống hoặc tương tự một cách khó hiểu với bất kỳ Nhãn hiệu nào thuộc về bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào nằm trong nhóm công ty của bên kia.

21. CƠ CẤU NHIỆM VỤ

21.1. Hoa hồng được trả theo thỏa thuận được thực hiện trước khi bắt đầu các chiến dịch và có thể khác nhau đối với các đối tác khác nhau dựa trên cơ sở khoảng không quảng cáo mà họ sử dụng và giá trị mà họ mang lại cho Thương hiệu.


Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Liên kết Empire.io

Cập nhật: 24.05.2022

 • Đơn vị liên kết: Một pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân đã đăng ký và được Empire.io.io chấp nhận là đơn vị liên kết của chương trình liên kết theo các điều khoản của Thỏa thuận này.
 • Tài khoản liên kết: Giao diện theo dõi và báo cáo kỹ thuật được thiết lập để đơn vị liên kết sử dụng để theo dõi hiệu suất, truy cập tài liệu tiếp thị, truy cập báo cáo tài chính và định cấu hình chi tiết thanh toán.
  Mạng liên kết: Hoạt động như một trung gian giữa các nhà xuất bản và các chương trình liên kết của người bán.
 • Chương trình liên kết: Chương trình liên kết do Empire.io.io điều hành và là chủ đề của Thỏa thuận này.
 • Trang web của Đơn vị liên kết: một trang web thuộc sở hữu của Đơn vị liên kết gửi lưu lượng truy cập đến Empire.io.io.
 • Thỏa thuận: Hợp đồng và các phụ lục của nó giữa Công ty và Đơn vị liên kết phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Đơn vị liên kết.
 • “Công ty: có nghĩa là Moon Technologies B.V.
 • Nội dung: tài liệu do Công ty cung cấp cho các mục đích của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết văn bản (bao gồm các liên kết Liên kết phụ), biểu ngữ và các tài liệu quảng cáo chung khác.
 • FTD (người gửi tiền lần đầu): Đăng ký và gửi tiền thành công Tài khoản người chơi mới tại Empire.io.io từ link / liên kết theo dõi đơn vị liên kết.
 • Điều khoản và điều kiện chung: Các điều khoản và điều kiện chung của Empire.io.io
 • FTD (người gửi tiền lần đầu): Đăng ký và gửi tiền thành công Tài khoản người chơi mới tại Empire.io.io từ link / liên kết theo dõi đơn vị liên kết.
 • Điều khoản và điều kiện chung: Các điều khoản và điều kiện chung của Empire.io.io
 • Đơn vị liên kết chính: Đơn vị liên kết được phê duyệt có thể hoạt động như một đơn vị liên kết chính, người này tuyển dụng các đối tác liên kết mới cho Chương trình liên kết Empire.io.io bằng cách sử dụng liên kết Đơn vị liên kết chính từ tài khoản đơn vị liên kết.
 • Doanh thu trò chơi thuần: Tổng doanh thu trò chơi hàng tháng sau khi trừ đi các chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao dịch tài chính, tiền thưởng, phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết, thuế trò chơi, chi phí nhà cung cấp trò chơi và khoản bồi hoàn.
 • Khách hàng mới: Khách hàng của Empire.io.io chưa có tài khoản chơi game và truy cập vào Empire.io.io qua Liên kết theo dõi do Empire.io.io cung cấp và đăng ký đúng tài khoản của họ.
 • Người chơi bằng tiền thật: Khách hàng mới đã thực hiện chuyển khoản tiền thật ít nhất tương đương với số tiền gửi tối thiểu vào tài khoản người chơi của họ và đặt cược ít nhất một lần bằng tiền thật trên Empire.io.io
 • Đơn vị liên kết phụ: bất kỳ pháp nhân tự nhiên hoặc pháp nhân nào, sau khi được Đơn vị liên kết chính giới thiệu đến Chương trình thông qua liên kết theo dõi đơn vị liên kết phụ, sẽ tham gia vào thỏa thuận này. Đơn vị liên kết chính được giới thiệu kiếm tiền hoa hồng từ những người chơi của đơn vị liên kết phụ.
 • Liên kết theo dõi: Một liên kết duy nhất được tạo trong tài khoản đơn vị liên kết cho mỗi đơn vị liên kết và chi tiết hóa trên cơ sở chiến dịch, để theo dõi và ghi lại Khách hàng mới mà đơn vị liên kết đã mang đến Empire.io.io
 • Tài khoản người chơi: Đơn vị liên kết phải tạo Tài khoản người chơi tại Empire.io.io mà họ quảng bá và gửi tên người dùng vào tài khoản liên kết của họ để nhận được bất kỳ khoản hoa hồng nào.
 • Chính sách bảo mật: Chính sách bảo mật của Empire.io.io.

Tài liệu này (Thỏa thuận liên kết hoặc Thỏa thuận) đưa ra các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa:

Moon Technologies B.V. (sau đây gọi là Công ty hoặc Empire.io.io), một công ty được đăng ký hợp lệ theo luật của Curacao

cá nhân / công ty nêu trên biểu mẫu đăng ký có liên quan (sau đây gọi là “Đơn vị liên kết”), cho phép Đơn vị liên kết tham gia và trở thành thành viên (nếu đơn đăng ký của Đơn vị liên kết thành công) của Chương trình liên kết Empire.io.io (“Chương trình”) .

Bằng cách hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Liên kết Empire.io.io và nhấp vào “Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện” trong biểu mẫu đăng ký, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong trang Empire.io.io.

Cơ cấu hoa hồng được phác thảo cho Empire.io được nêu trong Phụ lục A của Thỏa thuận này sẽ được coi là một phần không thể tách rời của nó. Bạn đồng ý với:

 1. Tham gia vào Chương trình liên kết
 2. Sử dụng các trang web Empire.io.io hoặc các công cụ tiếp thị.
 3. Điều kiện là việc chấp nhận bất kỳ khoản hoa hồng của Liên kết nào từ trang web Empire.io.io xác nhận sự chấp nhận không thể hủy ngang của bạn đối với Thỏa thuận này và bất kỳ sửa đổi nào trong đó.
 4. không cho phép nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực tài phán nào cấm cờ bạc hoặc quảng cáo cho chúng.

Vì vậy, bạn sẽ có nghĩa vụ liên tục tuân thủ các điều khoản của Empire.io.io cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Chung và Chính sách Quyền riêng tư của Empire.io.io, cũng như với bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn nào khác được đưa ra theo thời gian. Thỏa thuận giữa Công ty và bạn có hiệu lực vào ngày đơn đăng ký Chương trình liên kết được chúng tôi chấp thuận.

1. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH CHUNG

1.1. Các Liên kết duy trì và vận hành một hoặc nhiều trang web trên Internet (gọi chung là các trang web liên kết) hoặc giới thiệu khách hàng tiềm năng cho chúng tôi thông qua các kênh khác.

1.2. Thỏa thuận này điều chỉnh các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc quảng cáo Empire.io.io của Liên kết và Liên kết sẽ đồng ý với Empire.io.io và các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

1.3. Định nghĩa của thuật ngữ doanh thu trò chơi ròng được đưa ra trong định nghĩa ở trên. Nếu chúng tôi giới thiệu các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm khác trong tương lai, chúng tôi có quyền sử dụng các định nghĩa riêng biệt về thuật ngữ doanh thu trò chơi thuần cho từng sản phẩm.

2. CHẤP NHẬN LIÊN KẾT

2.1. Công ty có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào cho Chương trình liên kết theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

3. ĐIỀU KIỆN ĐÁNH GIÁ

3.1. Đơn vị liên kết đảm bảo rằng anh ấy / cô ấy:

 • a) Đủ tuổi hợp pháp trong khu vực tài phán hiện hành để đồng ý và tham gia Thỏa thuận.
 • b) Có thẩm quyền và được ủy quyền hợp lệ để ký kết các Thỏa thuận ràng buộc.
 • c) Là chủ sở hữu của tất cả các quyền, giấy phép và giấy phép tiếp thị, quảng bá và quảng cáo Empire.io.io theo các quy định của Thỏa thuận.
 • d) Sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, luật và quy định hiện hành liên quan đến việc quảng bá Empire.io.io
 • e) Hoàn toàn hiểu và chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận.

4. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

4.1. Công ty sẽ cung cấp cho Đơn vị liên kết tất cả thông tin cần thiết và tài liệu tiếp thị để triển khai Liên kết theo dõi khi Công ty thấy phù hợp và cần thiết.

4.2. Công ty sẽ chỉ định một mã nhận dạng theo dõi duy nhất cho tất cả các khách hàng do Đơn vị liên kết giới thiệu. Công ty sẽ tính Doanh thu trò chơi thuần được tạo ra thông qua các liên kết theo dõi, ghi lại Doanh thu trò chơi trực tuyến và tổng số tiền hoa hồng của Đơn vị liên kết kiếm được thông qua liên kết , cung cấp cho Liên kết thống kê hoa hồng và xử lý tất cả các dịch vụ khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

4.3. Công ty sẽ thanh toán cho Đơn vị liên kết số tiền đến hạn tùy thuộc vào chương trình hoa hồng được chỉ định cho đơn vị liên kết trên lưu lượng truy cập do Đơn vị liên kết tạo ra theo các điều khoản của Thỏa thuận.

4.4. Công ty có quyền đóng băng hoặc đóng (các) Tài khoản Liên kết. Ngoài bất kỳ quyền nào khác mà Công ty có thể được hưởng theo Thỏa thuận này, Công ty có quyền:

 • a) trong trường hợp có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng Liên kết vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận, (các) Tài khoản của Liên kết có thể bị khóa và các khoản thanh toán có thể bị đóng băng trong thời gian điều tra. Nếu cuộc điều tra chứng minh có vi phạm Thỏa thuận đã diễn ra, Công ty có quyền giữ lại hoa hồng của Liên kết;
 • b) đóng bất kỳ (các) tài khoản của Liên kết nếu theo ý kiến riêng của Công ty, điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích của trang web của Công ty hoặc của Công ty. Nếu Liên kết vi phạm Ngoài việc đóng (các) tài khoản của Liên kết, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo luật để bảo vệ quyền lợi của mình;
 • c) chấm dứt Thỏa thuận đối với (các) tài khoản Đơn vị liên kết trong đó đơn vị liên kết đe dọa nhân viên Partner.io gây tổn hại về thể chất. Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những mất mát hoặc thiệt hại cuối cùng gây ra cho Liên kết.
 • d) Công ty có quyền bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ đối với Liên kết hoặc tài khoản của người chơi trên Empire.io.io

trong trường hợp Công ty nghi ngờ Liên kết vi phạm các quy tắc trên trang web Liên kết.

5. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN

5.1. Đơn vị liên kết đảm bảo:

 • a) Sử dụng những nỗ lực cao nhất của mình để quảng cáo, tiếp thị và quảng bá Empire.io.io một cách tích cực và hiệu quả nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên và tuân thủ các nguyên tắc của Công ty vì chúng có thể được thực hiện từ theo thời gian hoặc được xuất bản trực tuyến.
 • b) Tiếp thị và giới thiệu người chơi tiềm năng đến Empire.io.io bằng chi phí và chi phí của riêng mình. Liên kết sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của mình. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Đơn vị liên kết phải chuyên nghiệp, phù hợp và hợp pháp theo luật hiện hành và phải phù hợp với Thỏa thuận.
 • c) Chỉ sử dụng liên kết theo dõi được cung cấp trong phạm vi của Chương trình liên kết, nếu không, không có bất kỳ đảm bảo nào có thể được cung cấp cho việc đăng ký và hạch toán bán hàng thích hợp của Công ty. Ngoài ra, không được thay đổi hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào bất kỳ liên kết hoặc tiếp thị nào tài liệu mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.
 • d) Chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và duy trì trang web Liên kết của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web Liên kết của mình.
 • e) Rằng nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào bôi nhọ, phân biệt đối xử, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa tài liệu khiêu dâm, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc đồ họa bạo lực.
 • f) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm vào bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp để đánh bạc.
 • g) Rằng nó sẽ không chủ động nhắm mục tiêu đến bất kỳ khu vực pháp lý nào mà cờ bạc và quảng cáo của chúng là bất hợp pháp.
 • h) Rằng nó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập vào Empire.io.io bởi hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn ở:
  • I) Gửi thư rác.
  • II) Thẻ meta không chính xác.
  • III) Đăng ký với tư cách là người chơi hoặc gửi tiền trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ Tài khoản liên kết nào thông qua (các) trình theo dõi của họ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng họ hoặc sử dụng cho người thân, bạn bè, nhân viên hoặc các bên thứ ba khác hoặc trong bất kỳ hoạt động nào khác cố gắng tăng một cách giả tạo hoa hồng phải trả hoặc để lừa dối Công ty. Vi phạm quy định này sẽ được coi là gian lận.
 • i) Rằng nó sẽ không trình bày trang web Liên kết của mình theo cách mà nó có thể gây ra bất kỳ nguy cơ nhầm lẫn nào với Công ty và hoặc truyền đạt ấn tượng rằng Trang web liên kết của bên ký kết có nguồn gốc một phần hoặc toàn bộ với Công ty.
 • j) Không ảnh hưởng đến tài liệu tiếp thị có thể được Công ty chuyển tiếp hoặc được cung cấp trực tuyến thông qua Chương trình liên kết, Đơn vị liên kết không được sử dụng Empire.io.io hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác được cấp trong Công ty trừ khi Công ty đồng ý sử dụng như vậy bằng văn bản.
 • k) Rằng sẽ không mua bất kỳ tên miền nào bao gồm bất kỳ tên, từ và cụm từ nào đang hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Empire.io.io hoặc đặt giá thầu trên bất kỳ từ khóa hoặc cụm từ khóa nào bao gồm, bất kỳ tên, từ và cụm từ nào đang hoặc có thể được coi là tạo thành một phần của Empire.io.io ở bất kỳ định dạng nào trong bất kỳ công cụ tìm kiếm trả cho mỗi nhấp chuột (PPC) nào.

6. ĐƠN VỊ LIÊN KẾT PHỤ

6.1 Liên kết phụ là công ty liên kết được bạn giới thiệu đến Công ty, người có cùng các điều kiện đủ điều kiện với tư cách là Liên kết. Tất cả các Liên kết phụ như vậy sẽ được liên kết với tài khoản Liên kết của bạn (và bạn sẽ được coi là Liên kết chính) miễn là (các) Liên kết phụ đăng ký bằng một trong các liên kết giới thiệu Liên kết phụ của bạn. Để trở thành Liên kết chính, Liên kết phải gửi yêu cầu và được Công ty chấp thuận, một liên kết giới thiệu sau đó sẽ được cung cấp cho Liên kết chính.

6.2 Để trở thành Liên kết phụ, Liên kết phụ phải được đăng ký bằng cách sử dụng liên kết giới thiệu của Liên kết phụ do bạn cung cấp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo việc đăng ký của Liên kết phụ hoàn thành đúng cách. Do không hoàn thành bất kỳ bước nào một cách chính xác, Liên kết phụ có thể không được liên kết với bạn.

6.3 Bạn sẽ kiếm được 5% hoa hồng của Liên kết phụ được tạo ra bởi mỗi Liên kết phụ mà bạn giới thiệu thành công cho chúng tôi. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ khoản phí hoa hồng nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp được chuyển giao âm bởi Liên kết phụ, thì Liên kết chính cũng sẽ kế thừa chuyển giao âm.

6.4 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, điều tra bất kỳ Liên kết phụ nào do bạn giới thiệu cho chúng tôi nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trên tài khoản Liên kết phụ. Nếu một Liên kết phụ do bạn giới thiệu cho chúng tôi được phát hiện là đã tham gia hoặc liên quan đến Gian lận, Spam hoặc bị phát hiện vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận. Công ty có toàn quyền quyết định giữ lại tất cả các khoản thanh toán hoa hồng của Liên kết phụ liên quan đến Liên kết đó. Liên kết, do bạn và đình chỉ, đóng băng và tịch thu tài khoản, nếu thấy thích hợp.

6.5 Mọi Liên kết phụ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi về việc thực hiện nghĩa vụ của Liên kết phụ đó theo Thỏa thuận.

6.6 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào bao gồm cả các tranh chấp xảy ra giữa Liên kết chính và Liên kết phụ. Mọi trách nhiệm liên quan đến giao tiếp giữa Liên kết chính và Liên kết phụ vẫn thuộc về Liên kết chính và Liên kết phụ.

7. THANH TOÁN

7.1. Công ty đồng ý trả cho Liên kết một khoản hoa hồng dựa trên Doanh thu chơi game ròng được tạo ra từ Khách hàng bằng tiền thật do trang web của Liên kết hoặc một kênh khác giới thiệu. Hoa hồng sẽ được coi là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ loại thuế nào khác nếu có.

7.2. Hoa hồng sẽ là một tỷ lệ phần trăm (theo quy định tại điều khoản 21 của Thỏa thuận) của mô hình hoa hồng đã thỏa thuận, cho dù đó là Doanh thu từ trò chơi thuần theo những gì được quy định trong cơ cấu hoa hồng của Empire.io.io (Phụ lục A) của Thỏa thuận cho sản phẩm cụ thể như bên dưới hoặc CPA cho mỗi FTD đủ điều kiện.

7.3. Hoa hồng được tính vào cuối mỗi tháng và thanh toán sẽ được thực hiện trước ngày 8 của mỗi tháng dương lịch, với điều kiện số tiền đến hạn vượt quá ngưỡng cụ thể Empire.io.io đã chỉ định. Nếu số dư đến hạn nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu của phương thức thanh toán bạn đã chọn, nó sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi nó vượt quá ngưỡng tối thiểu.

7.4. Việc thanh toán hoa hồng sẽ chỉ được thực hiện nếu số dư chưa thanh toán của Liên kết là số dương. Nếu số dư âm do hiệu suất của người dùng trên các trò chơi, số dư sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo. Nếu doanh thu của tháng tiếp theo là dương và bao gồm số chuyển âm từ tháng trước thì việc thanh toán sẽ được thực hiện. Phương pháp này được gọi là chuyển âm.

7,5. Thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện cho Liên kết bằng đơn vị tiền tệ mong muốn của họ, bao gồm nhưng không giới hạn, phụ thuộc vào các điều khoản của Empire.io.io. Nếu có sai sót trong việc tính toán hoa hồng, Công ty có quyền sửa lại cách tính đó bất kỳ lúc nào và sẽ thanh toán khoản thanh toán thiếu hoặc đòi lại khoản thanh toán thừa đã thực hiện cho Liên kết vào ngày thứ 8 của tháng dương lịch. Nếu khoản thanh toán chưa được thực hiện cho Liên kết vào ngày thứ 8 của tháng dương lịch, hoa hồng sẽ chỉ được thanh toán đầy đủ trong tháng tiếp theo khi Đơn vị liên kết đã cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết cho Công ty.

7.6. Việc chấp nhận thanh toán của Liên kết sẽ được coi là đã thanh toán đầy đủ và cuối cùng cho số dư đến hạn trong khoảng thời gian được chỉ định.

7.7. Nếu Liên kết không đồng ý với số dư đến hạn như đã báo cáo, trong vòng bảy (7) ngày, hãy gửi email cho Công ty tới affiliates@empire.io và nêu rõ lý do tranh chấp. Không gửi được email trong thời hạn quy định sẽ được coi là sự xác nhận không thể hủy ngang về số dư đến hạn trong khoảng thời gian đã nêu.

7.8. Công ty có thể trì hoãn việc thanh toán bất kỳ số dư nào cho Liên kết trong tối đa sáu mươi (60) ngày, trong khi Công ty điều tra và xác minh rằng các giao dịch có liên quan tuân thủ các quy định trong điều khoản của Thỏa thuận.

7.9. Sẽ không có khoản thanh toán nào đến hạn khi lưu lượng truy cập được tạo ra là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy định nào trong các điều khoản của Thỏa thuận.

7.10. Đơn vị liên kết đồng ý trả lại tất cả tiền hoa hồng nhận được dựa trên các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, cộng với tất cả các chi phí cho các nguyên nhân pháp lý hoặc hành động có thể được đưa ra chống lại Đơn vị liên kết trong phạm vi tối đa của pháp luật

7.11. Để rõ ràng, các bên đồng ý cụ thể rằng khi một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này, Liên kết sẽ không còn được quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ Công ty, miễn là các khoản thanh toán đó đã đến hạn (hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán ) sẽ được thanh toán.

7.12. Theo quyết định riêng của Công ty, Đơn vị liên kết có thể có cơ hội để cơ cấu lại cơ cấu hoa hồng của mình. Ví dụ về các nguồn doanh thu thay thế có thể bao gồm mô-đun Giá mỗi chuyển đổi (CPA). Công ty tuyên bố với Đơn vị liên kết rằng chỉ một Có thể áp dụng loại cơ cấu doanh thu và không thể để hai cơ cấu doanh thu khác nhau cùng tồn tại. Thỏa thuận này, khi đó Liên kết biết và đồng ý và hiểu rằng cấu trúc doanh thu được đề xuất mới sẽ thay thế toàn bộ cấu trúc hoa hồng hiện tại của họ. Liên kết cho đến khi chấm dứt Thỏa thuận và sau đó, theo các điều khoản có trong Thỏa thuận này.

7.13. Liên kết sẽ tự chịu trách nhiệm về việc thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản thuế, lệ phí, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc đến hạn ở cả trong nước và nước ngoài (nếu có) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc đơn vị có thẩm quyền nào khác bởi Liên kết với tư cách là kết quả của khoản hoa hồng được tạo ra theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ khoản tiền nào chưa được thanh toán nhưng được Liên kết phát hiện là đến hạn và theo đây Liên kết sẽ bồi thường cho Công ty về vấn đề đó.

8. CHẤM DỨT

8.1. Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia ba mươi (30) ngày. Thông báo bằng văn bản có thể được gửi qua email đến affiliates@Empire.io.io

8.2. Các bên ký kết theo đây đồng ý rằng khi chấm dứt Hợp đồng:

 • a) Đơn vị liên kết phải xóa tất cả các tham chiếu đến Empire.io.io khỏi trang web của Đơn vị liên kết hoặc các kênh tiếp thị và thông tin liên lạc khác, bất kể thông tin liên lạc là thương mại hay phi thương mại.
 • b) Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Liên kết theo Thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay lập tức và tất cả các quyền sẽ hoàn nguyên về các nhà cấp phép tương ứng và Liên kết sẽ ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và các chỉ định khác được cấp cho Công ty.
 • c) Liên kết sẽ chỉ được hưởng những khoản hoa hồng kiếm được và chưa thanh toán kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực; tuy nhiên, với điều kiện Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Liên kết trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền được thanh toán chính xác. Liên kết sẽ không đủ điều kiện để kiếm hoặc nhận hoa hồng sau ngày chấm dứt này.
 • d) Nếu Thỏa thuận bị chấm dứt bởi Công ty do Liên kết vi phạm điều khoản 4.4. (b), Công ty sẽ có quyền giữ lại khoản hoa hồng kiếm được nhưng chưa thanh toán của Liên kết kể từ ngày chấm dứt làm tài sản đảm bảo cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ một vi phạm như vậy. Nó được nêu rõ thêm rằng việc chấm dứt của Công ty do Liên kết vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận sẽ không yêu cầu thời gian thông báo và việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Công ty thông báo đơn giản cho Liên kết.
 • e) Liên kết phải trả lại các mục dữ liệu gốc chứa bất kỳ và tất cả thông tin bí mật (và tất cả các bản sao và nguồn gốc của chúng) thuộc quyền sở hữu, lưu giữ và kiểm soát của Liên kết cho Công ty hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ bản sao hoặc vùng chứa dữ liệu biểu mẫu điện tử nào có cùng .
 • f) Liên kết sẽ giải phóng Công ty khỏi tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt đó, ngoại trừ đối với những nghĩa vụ mà bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại sau khi chấm dứt. Việc chấm dứt sẽ không làm cho Liên kết khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào, xảy ra trước khi chấm dứt hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm thông tin bí mật nào ngay cả khi vi phạm phát sinh vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấm dứt Thỏa thuận. Nghĩa vụ bảo mật của Liên kết đối với Công ty sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

8.3. Nếu tài khoản Liên kết không hoạt động, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản với quyền đóng băng hoa hồng trên tài khoản. Trong điều khoản này, “không hoạt động” có nghĩa là bạn đã không đăng ký Người chơi tiền thật mới trong một trăm tám mươi (180) ngày trở lên. Nếu Tài khoản đơn vị liên kết của bạn không hoạt động, Thỏa thuận và việc tham gia của bạn vào Mạng lưới đơn vị liên kết sẽ tự động chấm dứt. Khi việc chấm dứt tự động xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng hoa hồng trên tài khoản Người chơi của bạn sẽ bị đóng băng. Nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày, bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong Tài khoản liên kết của bạn sẽ được hoàn trả cho chúng tôi.

9. BẢO HÀNH

9.1. Đơn vị liên kết xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng internet có rủi ro riêng và Chương trình liên kết này được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào, ngay cả khi được diễn đạt hay ngụ ý. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ làm cho việc truy cập vào trang web Liên kết của nó có thể thực hiện được tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ vị trí cụ thể nào.

9.2. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trước Liên kết hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc mất mát, thương tích hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do lỗi, sự chậm trễ hoặc gián đoạn của www.Empire.io.io hoặc Chương trình liên kết.

10. BỒI THƯỜNG

10.1. Liên kết đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các Liên kết, người kế thừa, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, miễn phí và vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘và chuyên gia’ phí, liên quan đến hoặc phát sinh từ:

 • a) Bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố, bảo đảm hoặc giao ước của Liên kết theo Thỏa thuận.
 • b) Việc Liên kết sử dụng (hoặc lạm dụng) các tài liệu tiếp thị.
 • c) Tất cả các hành vi và hoạt động xảy ra dưới ID người dùng và mật khẩu của Liên kết.
 • d) Mọi tài liệu phỉ báng, bôi nhọ hoặc bất hợp pháp có trong trang web của Liên kết hoặc như một phần của thông tin và dữ liệu của Liên kết.
 • e) Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào rằng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào của bên thứ ba.
 • f) Bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng trang web của Liên kết hoặc thông tin và dữ liệu của Liên kết.
 • g) Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web Liên kết.
 • h) Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận.

10.2. Công ty có quyền tham gia bằng chi phí của mình để bảo vệ bất kỳ vấn đề nào.

11. QUYỀN CỦA CÔNG TY

11.1. Công ty có thể từ chối bất kỳ người chơi nào hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu điều đó là cần thiết để tuân thủ chính sách của Công ty hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty.

11.2. Công ty có thể từ chối bất kỳ người nộp đơn nào hoặc có thể đóng bất kỳ Tài khoản của Liên kết nào nếu cần thiết để tuân thủ luật pháp, chính sách của Công ty, Điều khoản và Điều kiện chung hoặc Chính sách Quyền riêng tư, Thỏa thuận hoặc bảo vệ lợi ích của Công ty. Nếu Đơn vị liên kết vi phạm Thỏa thuận hoặc các điều khoản của Công ty hoặc các quy tắc, chính sách và hướng dẫn khác, ngoài việc đóng Tài khoản đơn vị liên kết, Công ty có thể thực hiện bất kỳ bước nào khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

12.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Curacao và bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào liên quan đến các điều khoản của Thỏa thuận này phải được đưa ra ở Curacao và Liên kết đồng ý hoàn toàn với quyền tài phán của tòa án luật Curacao.

12.2. Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web Empire.io.io sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Curacao và bất kỳ hành động nào liên quan đến trang web Empire.io.io phải được thực hiện tại Curacao và Liên kết đồng ý không thể hủy ngang với quyền tài phán của các tòa án luật Curacao.

13. CHUYỂN NHƯỢNG

13.1. Đơn vị liên kết không được chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Trong trường hợp Đơn vị liên kết mua lại hoặc có được quyền kiểm soát đối với Đơn vị liên kết khác của Empire.io.io, thì các Tài khoản liên kết sẽ cùng tồn tại theo các điều khoản riêng.

13.2. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận, bằng cách tái cấu trúc hoặc bằng cách khác, bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý trước của Liên kết.

14. KHÔNG TỪ BỎ

14.1. Việc Công ty không thực thi việc Liên kết tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận sẽ không cấu thành việc Công ty từ bỏ quyền thực thi các điều khoản đã nêu vào bất kỳ lúc nào.

15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

15.1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên kia về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận nếu sự chậm trễ hoặc thất bại đó xuất phát từ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý và không phải do lỗi của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tranh chấp lao động , đình công, rối loạn công nghiệp, hành động của Chúa, hành động khủng bố, lũ lụt, sét đánh, lỗi tiện ích hoặc liên lạc, động đất hoặc thương vong khác. Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra, bên không thực hiện được miễn là bất kỳ việc thực hiện nào bị ngăn cản bởi sự kiện bất khả kháng trong phạm vi ngăn cản. Với điều kiện là, nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày thì một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận mà không cần thông báo.

16. QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN

16.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận, cũng như bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào trong Thỏa thuận, sẽ được coi là một trong hai bên (hoặc bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của bên đó) trở thành nhân viên hoặc đại diện hợp pháp của bên kia, cũng như tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, liên kết hoặc hợp tác nào giữa hoặc giữa các bên, cũng như không trao cho bên nào bất kỳ quyền, quyền lực hoặc thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để tham gia bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào thay mặt (cũng như không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào đối với) bữa tiệc khác.

17. TÁCH BIỆT/MIỄN TRỪ

17.1. Bất cứ khi nào có thể, mỗi điều khoản của Thỏa thuận sẽ được giải thích theo cách có hiệu lực và hợp lệ theo luật hiện hành, nhưng nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực chỉ trong phạm vi sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó, mà không làm mất hiệu lực phần còn lại của Thỏa thuận. Sẽ không có sự từ bỏ nào được ngụ ý đối với hành vi hoặc việc không thực thi bất kỳ quyền nào và phải bằng văn bản để có hiệu lực.

18. BẢO MẬT

18.1. Tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở kinh doanh và tài chính, danh sách khách hàng và người mua, cũng như thông tin giá cả và bán hàng và bất kỳ thông tin nào liên quan đến sản phẩm, hồ sơ, hoạt động, kế hoạch kinh doanh, quy trình, thông tin sản phẩm, bí quyết kinh doanh hoặc logic , bí mật kinh doanh, cơ hội thị trường, Mạng lưới liên kết, Chương trình liên kết, Liên kết phụ và dữ liệu cá nhân của những người chơi của Công ty sẽ được bảo mật. Thông tin đó không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào, không trực tiếp hay gián tiếp trừ khi Công ty cung cấp sự đồng ý rõ ràng và bằng văn bản trước đó. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt.

18.2. Liên kết có nghĩa vụ không sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận.

19. VIỆC THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG NÀY

19.1. Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi, xóa hoặc thêm vào bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước cho Liên kết theo các điều khoản quy định trong Thỏa thuận. Mọi thay đổi như vậy sẽ được công bố trên Empire.io.io.

19.2. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

20. GIAO DỊCH

20.1. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận sẽ cấp cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (được gọi là “Nhãn hiệu”) của bên kia. Tại bất kỳ thời điểm nào trong hoặc sau thời hạn, một trong hai bên sẽ cố gắng hoặc thách thức hoặc hỗ trợ hoặc cho phép người khác thách thức hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký Nhãn hiệu của bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty của bên kia. Cũng với điều kiện là không bên nào sẽ đăng ký hoặc cố gắng đăng ký bất kỳ Nhãn hiệu nào về cơ bản giống hoặc tương tự một cách khó hiểu với bất kỳ Nhãn hiệu nào thuộc về bên kia hoặc của bất kỳ công ty nào nằm trong nhóm công ty của bên kia.

21. CƠ CẤU HOA HỒNG

Hoa hồng được trả theo tỷ lệ phần trăm của Doanh thu trò chơi ròng hoặc CPA của FTD đủ điều kiện. Cơ cấu hoa hồng chính xác của Empire.io.io dựa trên cơ cấu hoa hồng đã được chỉ định cho tài khoản liên kết của bạn.